Povabilo k oddaji ponudbe za denivelirano križišče2

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev deniveliranega križišča Ulice prekomorskih brigad in poti športnnega parka s prometno ureditvijo pešcev in kolesarjev na relaciji Rožna Dolina – Šempeter

Naročnik, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo UREDITEV DENIVELIRANEGA KRIŽIŠČA ULICE PREKOMORSKIH BRIGAD IN POTI ŠPORTNI PARK S PROMETNO UREDITVIJO PEŠCEV IN KOLESARJEV NA RELACIJI ROŽNA DOLINA – ŠEMPETER sestavljajo naslednji dokumenti:

1 NAVODILA IN POGOJI
2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
3 POGODBA
4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24. 5. 2019 do 11:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.S spoštovanjem,

Mag. Milan Turk
ŽUPAN
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni