Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo del: »Kanalizacija in vodovod v Vrtojbi«
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Povabilo k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo del: »Kanalizacija in vodovod v Vrtojbi«

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za

Izbiro izvajalca za izvedbo del: »Kanalizacija in vodovod v Vrtojbi«


Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil in spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba http://www.sempeter-vrtojba.si/.

Ponudnikom predlagamo, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo ponudbe, spremljajo objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja bodisi iz državnega bodisi iz občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oziroma do spremembe dinamike izvajanja del. Ponudba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno financiranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z določili ZJN-3, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do (prejemna teorija) 19. 4. 2018 do 10:00, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4. 2018 ob 10:30, v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba.

S spoštovanjem,
Odgovorna oseba naročnika:
mag. Milan Turk, župan
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni