Povabilo k oddaji ponudbe za gradnjo kolesarske poti v Bazari
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Povabilo k oddaji ponudbe za gradnjo kolesarske poti v Bazari

Naročnik, OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo KOLESARSKA POT V BAZARO sestavljajo naslednji dokumenti:

1. NAVODILA IN POGOJI
2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
3. POGODBA
4. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23. 8. 2018 do 11:00 ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb finančno zavarovanje za resnost ponudbe.!! Ponudniki morajo v svoji ponudbi oddati popravljen ponudbeni predračun.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorijih« prednostne naložbe št. 4.4: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, v okviru specifičnega cilja: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

S spoštovanjem,

Mag. Milan Turk
ŽUPAN
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni