Namera o oddaji poslovnega prostora v najem - poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. sep
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

Na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in 75/12) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Šempeter-Vrtojba, objavlja

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM


Predmet oddaje v najem je:
• poslovni prostor – v pritličju poslovnega večnamenskega nestanovanjskega objekta na naslovu Ulica 9. septembra 137 v Vrtojbi, Šempeter pri Gorici, na parc. št. 2794 k.o. Vrtojba, z ID oznako stavbe 2316-1131-2, poslovni prostor (ki v naravi predstavlja del gostilne Luna, zmanjšan za bivšo trgovino Trik in servisne prostore), v izmeri 201 m2, ki predstavlja gostinski del, servisne prostore in zunanje površine – letni vrt.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje gostinske dejavnosti.
Izklicna mesečna najemnina znaša 804,00 EUR.

Najemnina je izračunana na podlagi cenitve sodnega cenilca 804,00 EUR/mesec (DDV ni vključen v ceno). Najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Izbrani najemnik se zaveže plačati varščino v višine ene najemnine, takoj po podpisu pogodbe v notarskem zapisu.

Poslovni prostor se oddaja za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem poslovnega prostora do srede, 6. november 2013, na naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. Ponudba mora vsebovati:
1. Izpisek iz sodnega registra za opravljanje dejavnosti oz. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti;
2. Število ponujenih mesečnih najemnin v naprej;
3. Ponujeni program;
4. Reference ponudnika;
5. Izjavo, da ponudnik sprejme izklicno mesečno najemnino v višini 804,00 EUR.

Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje število doseženih točk po seštevku vseh meril.

Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:

a.) Ponujeno število plačanih mesečnih najemnin v naprej;       20 točk

b.) Ponujeni program;                                    30 točk
(opis dejavnosti, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru s terminskim načrtom, predvidenim številom zaposlenih in osnovnimi finančnimi podatki o predvidenem poslovanju – prihodki in stroški po letih);

c.) Reference ponudnika;                               50 točk
Komisija bo reference ponudnika točkovala od 0 do 50 točk kot sledi:
- če ponudnik že izvaja gostinsko dejavnost
• do 10 let                                                    15 točk
• več kot 10 let                                             25 točk
• glede na število zaposlenih do 3 oseb           15 točk
                                          do 5 oseb           20 točk
                                          več kot 5 oseb    25 točk
- če ponudnik izvaja gostinsko dejavnost pri drugemu delodajalcu
• do 10 let                                                      5 točk
• več kot 10 let                                              10 točk

Ponudnik mora dostaviti ustrezna dokazila, sicer Komisija referenc ne bo upoštevala:
- IZJAVA ponudnika o skupni dobi izvajanja gostinske dejavnosti in številu zaposlenih;
- za fizične osebe pa potrdilo delodajalca ali fotokopijo delovne knjižice iz katere bo razvidna doba opravljanja gostinske dejavnosti.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oz. z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil več plačanih najemnin v naprej.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 33 51 000 ali 031 683 271 (kontaktna oseba Regina Dragoljević) ali po elektronski pošti: regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si.

Številka: 47803-26/2013-1
Šempeter pri Gorici, 16. oktober 2013


ŽUPAN
mag. Milan Turk
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni