Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Varstvo okolja in urejanje prostora - sklepi
Sklep št.:01101-16/2015-26
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Roka Filipiča, stanujočega v Vrtojbi.
 • Sklep št. 01101-19/2013-2, objavljeno v UL RS št. 89/13 z dne 28. 10. 2013
  1.
  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je potrdil z Elaboratom o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013.
  Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
  1 Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777
  EUR/kg.
  1.1 Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je 1,5498 EUR na osebo mesečno.
  1.2 Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec,
  to je 0,2570 EUR na osebo mesečno.
  2 Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec,
  to je 0,6244 EUR na osebo mesečno.
  3 Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
  odpadkov
  3.1 Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec,
  to je 0,8685 EUR na osebo mesečno.
  3.2 Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg.
  Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec,
  to je 1,0140 EUR na osebo mesečno.
  2.
  Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje).

Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba sprejme Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba.15.12.12 Obravnava in sprejem predlogov stališč do pripomb na dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba in okoljskega poročila k načrtu - Sklepi


20.05.11 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba in Okoljskega poročila za načrt - Sklepi


Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS,št.30/2011, z dne 20.4.2011


Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici, UL RS,št.69/2009, z dne 04.09.2009


05.06.09 Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici - Sklepi

 


13.02.09 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru - Sklepi


20.10.08 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza - Sklepi

 


19.09.08 Sklep o pričetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici - Sklepi


01.08.08 Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ošlje v Šempetru pri Gorici - Sklepi


10.06.08 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici - Sklepi


06.06.08 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici - Sklepi


30.05.08 Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza - Sklepi


25.03.08 Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici - Sklepi


04.03.08 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročneg - Sklepi


17.12.07 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici - 1. faza - Sklepi


27.11.07 Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba - Sklepi


05.11.07 Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza - Sklepi


26.10.07 Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana - Sklepi


Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Caufovo v Vrtojbi, UL RS,št.91/2007, z dne 08.10.2007


Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo, UL RS,št.90/2007, z dne 5.10.2007


Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno središče v Šempetru, UL RS,št.74/2007, z dne 17.08.2007

 


13.03.06 Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba - Sklepi

 


Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi,
UL RS,št.21/2005, z dne 04.03.2005


Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS,št.6/2005, z dne 21.01.2005


28.05.04 Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila - PREKLICAN


Sklep o sprejemu informacije: Natura 2000, UL RS,št.59/2004, z dne 28.5.2004


28.05.04 Sklep o sprejemu energetske zasnove - Sklepi


12.06.03 Sklep o javni razgrnitvi Osnutka ureditvenega načrta Podmark III. Šempeter pri Gorici - Sklepi


30.04.03 Sklep o javni razgrnitvi Osnutka zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru pri Gorici - I. faza - Sklepi


30.04.03 Sklep o usklajenosti osnutka Odloka o zazidalnem načrtu Na hribu - I. faza s programom priprave zazidalnega načrta - Sklepi


13.02.03 Sklep o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba - Sklepi


01.01.02 Sklep o javni razgrnitvi osntuka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica 1986-2000 z dne 5. 4. 2001 - PREKLICAN


01.01.02 Sklep o zagotavljanju lokalne geodetske službe z dne 14. 6. 2001 - Sklepi


01.01.02 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 11. 1. 2001 - Odloki


01.01.02 Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo Vrtojbe (I. in II. faza), ki poteka na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 12. 7. 2001 - Sklepi


01.01.02 Sklep o uskladitvi karte urejevalnih enot z dne 15. 11. 2001 - Sklepi


30.11.99 Sklep o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter-Vrtojba 9. 12. 1999 - Sklepi

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni