Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Normativno pravne zadeve - sklepiSklep št.:01101-16/2015-26
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Roka Filipiča, stanujočega v Vrtojbi.


Sklep št.:01101-4/2015-1

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu gospodarski družba Viva d.o.o., Volčja Draga 61, 5293 Volčja Draga, ki že prireja posebne igre na srečo v salonu na navedeni lokaciji.


Sklep št:
01101-8/2014-29
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za člana skupščine EZTS GO »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« / » TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« :
1. Zdenka Šibava, V Mlinu 53, 5290 Šempeter pri Gorici
2. mag. Borisa Nemca, Bratuževa ulica 3, 5290 Šempeter pri Gorici


1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba soglaša s sklenitvijo sodne poravnave med Občino Šempeter-Vrtojba in družbo GORICA, Splošno gradbeno podjetje d.d. – v likvidaciji katere predmet je pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 114/19 k.o. 2315 – Šempeter, za odškodnino oziroma odmeno v višini 12.000,00 €.
2. Sklep začne veljati takoj.


18. 9. 2013
Sklep št: 01101-14/2013-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Predstavitvi Centra zabave ICIT.

17.08.11 Soglasje k imenovanju v.d. direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba


07.07.11 Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2012


02.07.11 Sklep: Poročilo o delu RRA za leto 2011 – informacija


02.06.11 Sklep: Soglasje k imenovanju direktorja Gasilske enote Nova Gorica – javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica


02.06.11 SKLEP_Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba – informacija


02.06.11 Poročilo o delu družbe Cestno podjetje NG d.d., koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba - Sklepi


02.06.11 Sklep: Informacija o projektu Mladinskega centra Vrtojba - Sklepi


Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca za šolsko leto 2011/2012, UL RS,št.45/2011, z dne 02.06.2011


02.06.11 SKLEP: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2010 – informacija - Sklepi


05.05.11 SKLEP: Poročilo o delu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010 - Sklepi


05.05.11 SKLEP: Poročilo o delu koncesionarja za mestni avtobusni promet Avrigo d. d. za leto 2010 - Sklepi


05.05.11 SKLEP: Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM za leto 2010 - Sklepi


05.05.11 Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje


05.05.11 SKLEP: informacija o letnem poročilu javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstvo za leto 2010.


05.05.11 SKLEP: Soglasje k izbiri direktorja Zdravstvenega doma – Zobozdravstveno varstvo


05.05.11 SKLEP: informacija o letnem poročilu javnega zavoda Zdravstveni dom – Osnovno varstvo za leto 2010.


05.05.11 SKLEP o sprejemu informacije družbe Komunala NG. d.d. za leto 2010


17.02.11 Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2011


17.02.11 Sklep o imenovanju koordinatorice ali koordinatorja za enake možnosti žensk in moških


17.02.11 Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške


17.02.11 Sklep o imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


15.07.10 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šempeter-Vrtojba


02.12.10 Sklep: sprejem Poročila o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2009 in Poslovnega načrta za leto 2010/2011


02.12.10 Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba z dne 2. 12. 2010


02.12.10 Sklep o imenovanju članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba z dne 2. 12. 2010


02.12.10 Sklep o imenovanju članov Krajevnega odbora naselja Vrtojba in Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici z dne 2. 12. 2010 - Sklepi


02.12.10 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet knjižnice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka z dne 2. 12. 2010 - Sklepi


10.11.10 Sklep o imenovanju podžupana Fornazariča i


04.11.10 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2010-2014


04.11.10 Sklep o potrditvi mandata članom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno obdobje 2010-2014


04.11.10 Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno obdobje 2010-2014


04.11.10 Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije in potrditev mandata svetniku Bogdanu Kraglju


24.10.10 Poročilo občinske volilne komisije o izidu drugega kroga rednih volitev župana v Občini Šempeter-Vrtojba dne 24. 10. 2010 - Ostali občinski akti


10.10.10 Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010

24.06.10 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije


19.04.10 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - Sklepi


08.10.09 Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Goriške lekarne - Sklepi


08.10.09 Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Sklepi


08.10.09 Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica - Gasilska enota Nova Gorica - Sklepi


01.10.09 Sklep o imenovanju pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Šempeter-Vrtojba - Sklepi


05.02.09 Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2009 - PREKLICAN


24.01.08 Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2008 - PREKLICAN


01.02.07 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šempeter-Vrtojba - PREKLICAN


28.11.06 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - PREKLICAN


30.03.06 Sklep o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici - PREKLICAN


30.03.06 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - PREKLICAN


09.12.05 Sklep o imenovanju člana v svet Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - PREKLICAN


04.10.05 Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici - PREKLICAN


04.10.05 Sklep o imenovanju delegatke v svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica - PREKLICAN


04.10.05 Sklep o imenovanju direktorja Javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. - PREKLICAN


Sklep o preimenovanju imena "Biljenski griči", UL RS,št.21/2005, z dne 04.03.2005


Sklep o imenovanju ravnateljice za Osnovno šolo Ivana Roba,
UL RS,št.21/2005, z dne 04.03.2005

1.01.05 Sklep o imenovanju nadomestnega člana in Sklep o imenovanju dodatnih članov - PREKLICAN


21.01.05 Sklep o imenovanju predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica - PREKLICAN


21.01.05 Sklep o imenovanju predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - PREKLICAN


21.01.05 Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - PREKLICAN


07.07.04 Sklep o določitvi uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja - PREKLICAN


24.02.04 Sklep o imenovanju direktorja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. - PREKLICAN


17.07.03 Sklep o dodelitvi priznanj in diplom Občine Šempeter-Vrtojba - Sklepi


17.07.03 Sklep o razpisu delovnega mesta direktorja javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. - PREKLICAN


17.07.03 Sklep o imenovanju pomočnika ravnatelja za vrtce s polno delovno obveznostjo nadomeščanj v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Sklepi


12.06.03 Sklep o imenovanju članov razpisne komisije za izvedbo razpisnega postopka za imenovanje direktorja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. - PREKLICAN


13.02.03 Sklep o imenovanju članov krajevnih odborov - PREKLICAN


13.02.03 Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma-Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - PREKLICAN


13.02.03 Sklep o sprejemu programa dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2003 - PREKLICAN


03.05.02 Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške - PREKLICAN


11.04.02 Sklep o imenovanju pomočnika župana za komunalno dejavnost in gospodarske javne službe - PREKLICAN


04.04.02 Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica - Sklepi


04.04.02 Sklep o imenovanju člana Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov - PREKLICAN


04.04.02 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Goriške lekarne Nova Gorica - Sklepi


04.04.02 Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka - Sklepi


03.04.02 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta - PREKLICAN


03.04.02 Sklep o imenovanju člana upravnega sveta Visokošolskega središča Diligentia - Sklepi


03.04.02 Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Šempeter-Vrtojba - PREKLICAN


03.04.02 Sklep o imenovanju kandidata za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica - PREKLICAN


21.02.02 Sklep o imenovanju direktorja zavoda Ljudska univerza Nova Gorica - Sklepi


21.02.02 Sklep o uradnem elektronskem naslovu občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba - Sklepi


07.02.02 Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svetu zavoda Zdravstveni dom-Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - PREKLICAN


07.02.02 Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega gospodarskega zavoda LTO - Sklepi


16.01.02 Sklep o imenovanju komisij in odborov - PREKLICAN


16.01.02 Sklep o imenovanju podžupana - PREKLICAN


16.01.02 Sklep o imenovanju nadzornega odbora - PREKLICAN


01.01.02 Sklep o imenovanju novega člana občinskega sveta z dne 15. 11. 2001 - PREKLICAN


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o imenovanju projektnega sveta za izdelavo razvojnega programa Občine Šempeter-Vrtojba - PREKLICAN


01.01.02 Sklep o imenovanju članov Krajevnega odbora Šempeter in Krajevnega odbora Vrtojba z dne 1. 6. 2000 - PREKLICAN


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o imenovanju člana sveta Zavoda za gozdove Slovenije - Območna enota Tolmin - PREKLICAN


01.01.02 Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter imenovanju članov z dne 1. 6. 2000 - PREKLICAN


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije - PREKLICAN


01.01.02 Sklop o podelitvi priznanj Občine Šempeter-Vrtojba z dne 20. 7. 2000 - Sklepi


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o imenovanju člana sveta Zavoda za gozdove Slovenije - Območna enota Tolmin - Sklepi


01.01.02 Sklep o podelitvi priznanj Občine Šempeter-Vrtojba z dne 12. 7. 2001 - Sklepi


01.01.02 Sklep o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba z dne 11. 2. 1999 - PREKLICAN


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o imenovanju elektorjev - Sklepi


01.01.02 Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin z dne 12. 7. 2001 - Sklepi


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - PREKLICAN


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o imenovanju kandidata za člana Državnega sveta RS - Sklepi

 


01.01.02 Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica z dne 4. 10. 2001 - PREKLICAN


01.01.02 MANJKAJOČE - Sklep o podelitvi občinskih priznanj in nagrad 2002 - Sklepi


01.01.02 Sklep o imenovanju novega člana občinskega sveta z dne 13. 1. 2000 - Sklepi


30.11.99 Sklep o imenovanju podžupana z dne 11. 2. 1999 - Sklepi


30.11.99 Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije Z DNE 11. 2. 1999 - PREKLICAN


30.11.99 Sklep o zamenjavi kandidata ZLSD v občinskem svetu z dne 9. 12. 1999 - PREKLICAN

 


 

01.01.02 Sklep o sprejemu programa E-regija z dne 15. 11. 2001

01.01.02 Sklep o razpisu referenduma o ugotovitvi interesa prebivalcev naselja Vrtojba za ustanovitev krajevne skupnosti z dne 7. 10. 1999 - Sklepi


30.11.99 Sklep o razpisu referenduma o ugotovitvi interesa prebivalcev naselja Šempeter pri Gorici za ustanovitev krajevne skupnosti z dne 7. 10. 1999 - Sklepi

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni