Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Gospodarske dejavnosti: gospodarske javne službe in infrastruktura, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter kmetijstvo - sklepi


Sklep št.: 01101-16/2015-10 :
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba
, objavljeno v Uradnem listu RS št.: _/2015.Sklep št.:01101-4/2015-1

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje pozitivno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu gospodarski družba Viva d.o.o., Volčja Draga 61, 5293 Volčja Draga, ki že prireja posebne igre na srečo v salonu na navedeni lokaciji.


INFORMACIJE - POROČILO O DELU V LETU
:

Sklep št:
01101-8/2014-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

Sklep št: 01101-8/2014-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

Sklep št: 01101-8/2014-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

Sklep št: 01101-8/2014-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2013.

- Komunal NG dd.d.:
a) koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 (14.5.12)
b) koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 (14.5.12)
c) izvajalca gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 (14.5.12)
- Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2011 (14.5.12)
- Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2010 (8.9.11)
- RRA za leto 2010 (2.7.11)
- Cestno podjetje NG d.d., koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2011 (14.5.12), v letu 2010 (2.6.11)

- E3 koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba (2.6.11)


22.09.11 Sklep o razveljavitvi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin

 

08.09.11 Informacija o odobrenih standardnih projektih Občine Šempeter-Vrtojba v okviru 2. razpisa CILJA 3 - Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007- 2013


08.09.11 Soglasje družbi Alea Iacta d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti v igralnem salonu, ki se bo nahajal na lokaciji k.o. Vrtojba s parcelno številko 919/2. - SKLEP 1 i


08.09.11 Soglasje družbi Alea Iacta d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, za opravljanje igralniške dejavnosti v igralnem salonu, ki se bo nahajal na lokaciji k.o. Vrtojba s parcelno številko 919/2. - SKLEP 2


07.07.11 Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti


02.06.11 Informacija o projektu Mladinskega centra Vrtojba

17.02.11 Ažuriranje cene daljinskega ogrevanja v Podmarku za mesec:
- januar in februar 2011 (17.2.11)
- junij 2.6.11)

17.02.11 Informacija: Predstavitev projekta »Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. faza«


02.12.10 Sklep o opredelitvi javnega interesa na parc. št. 2980 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja objekt (bivši prostori maloobmejnega prehoda Šempeter) za ureditev prostorov za potrebe humanitarnih organizacij


15.07.10 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010_15. julij 2010


15.07.10 Sklep o zaključku likvidacije OKS


15.07.10 Sklep o sprejetju poročila o poteku postopka in razdelitvi premoženja javnega podjetja OKS d.o.o. v likvidaciji


29.04.10 Sklep: soglasje k izhodiščni ceni za daljinsko ogrevanje, ažurirani na ceno zemeljskega plina v mesecu maju 2010 - PREKLICAN


24.06.10 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010_24. junij


24.06.10 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010_24. junij


01.04.10 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010_1. april 2010


01.04.10 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010_1. april 2010

 

26.02.10 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici in okoljskega poročila za načrt


Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS,št.107/2009, z dne 17.12.2009


13.02.09 Sklep o ukinitvi javnega dobra-parc. št. 3590/3 k. o. Vrtojba

17.11.08 Sklep o ukinitvi javnega dobra-parc. št. 3586/1 k. o. Vrtojba

14.07.08 Sklep o ukinitvi javnega dobra - parc. št. 3139/4 in 3139/5 k. o. Vrtojba

Sklep o ukinitvi javnega dobra, UL RS,št.112/2007, z dne 07.12.2007

08.06.07 Sklep o ukinitvi javnega dobra-parc. št. 1518, 1592/1, 3589/4, 3590/1, 3590/2 in 3590/3 k. o. Vrtojba

Sklep o ukinitvi javnega dobra 16.02.07

Sklep o ukinitvi javnega dobra 20.10.06

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3437/1, k. o. Šempeter 07.07.06

Sklep o ukinitvi javnega dobra 19.05.06

Sklep o ukinitvi javnega dobra 07.11.05
17.07.03 Sklep o ukinitvi javnega dobra 30.04.03 Sklep o ukinitvi javnega dobra
06.06.02 Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3566/17 k.o. Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3437/5 k.o. Šempeter

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila 10.02.06

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3431/2 k.o. Šempeter z dne 12. 4. 2001
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 2914/2 k.o. Šempeter z dne 12. 4. 2001

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 15/1 in 15/2 k.o. Šempeter z dne 9. 11. 2000

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 2914/1 k.o. Šempeter z dne 16. 3. 2000
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 845/1 k.o. Šempeter z dne 1. 6. 2000
 

28.05.04 Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila


24.02.04 Sklep o določitvi izhodiščne cene gradbenih parcel v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2004


09.01.04 Sklep o povišanju cen za splošno komunalno dejavnost v Občini Šempeter-Vrtojba in cen za parkiranje na javnem tovornem parkingu MMP Vrtojba


09.01.04 Sklep o povišanju cene za ogrevanje v Podmarku


09.01.04 Sklep o povišanju cen za splošno komunalno dejavnost v Občini Šempeter-Vrtojba in cen za parkiranje na javnem tovornem parkingu MMP Vrtojba


17.07.03 Sklep o prodaji zemljišča na parc. 2683/3 k.o. Šempeter


15.05.03 Sklep o sprejemu Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij in o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini


30.04.03 Sklep o izenačitvi deleža v Primorskem tehnološkem parku z MONG

13.02.03 Sklep o povprečni gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč

11.04.02 Sklep o povprečni gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč


03.04.02 Sklep o nakupu idealnega dela nepremičnin C1 od Primorskega tehnološkega parka


Sklep o zamenjavi parcele št.3437/5 k.o. Šempeter


Sklep o določitvi višine najemnine za prostore v Zdravstvenem domu Nova Gorica - Zdravstveni dom Šempeter


Sklep o sprejemu Poslovnega poročila o delu OKS, občinske komunalne storitve d.o.o.


Sklep II. o nadaljevanju dela Sklada za razvoj malega gospodarstva z dne 20. 12. 2001


Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica z dne 13. 1. 2000

 

Sklep o pričetku ustanavljanja tehnološkega parka z dne 13. 1. 2000


Sklep o ureditvi prometa v Šempetru pri Gorici z dne 28. 6. 2001

Sklep o prodaji zemljišča na parc. 3048 k.o. Šempeter najboljšemu ponudniku z dne 13. 7. 2001


Sklep o povprečni gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč z dne 15. 2. 2001

 

Sklep o brezplačnem prenosu zemljišč parc. 384 in 385/2 k.o. Nova Gorica z dne 7. 12. 2000


Sklep o določitvi kriterija za delitveno razmerje premoženja z Mestno občino Nova Gorica z dne 1. 7. 1999

 

Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. z dne 9. 12. 1999

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni