Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Družbene dejavnosti - sklepi

  •  Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2015/2016 št.: 01101-16/2015-9
1. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2015 znašajo:
Program 2015/2016 EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 422,34 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 321,30 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 281,51 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 222,57 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 197,78 EUR
Kombinirani 333,41 EUR
2. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2015 za šolsko leto 2015/2016.

Sklep št:
01101-8/2014-12
Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2014/2015 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter-Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Če Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica na Vogrskem, v letu 2014/2015, ne bodo oblikovali.
3. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec od 1. septembra 2014 znašajo:
Program 2014/2015 EUR
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 423,65 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 322,65 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 333,78 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 281,37 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 251,92 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 227,06 EUR
Kombinirani 333,78 EUR
4.Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,82 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. septembra 2014 za šolsko leto 2014/2015.
  • Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2014/2015, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014
Sklep št: 01101-8/2014-13
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2014/2015, od 1. septembra 2014 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.

Sklep št: 01101-8/2014-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2013 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.
Sklep št: 01101-8/2014-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2014 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.

Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2013/2014, Uradni list RS št. 79/13 z dne 27. 9. 2013

INFORMACIJE
:
- Glasbene šole Nova Gorica za leto 2010 (22.9.11).
- Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2010 (8.9.11)
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS Primorske) za leto 2010 (7.7,11)

Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca, objavljeno v UL RS 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Sklep št.: 01101-4/2013-8


Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2012/2013, UL RS št. 72/2012, 26. 9. 2012


Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, UL št. 21/2014, 28. 3. 2014

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, UL RS št. 72/2012, 26. 9. 2012


Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, UL št. 22/2012, 23. 3. 2012

22.09.11 ZIC: Predlog za delitev premoženja in obveznosti ter ukinitev zavoda ZIC - SKLEP 1, 2  in 3


07.07.11 Sklep: Sofinanciranje študija multimedijske komunikacije do leta 2015
07.07.11 Sklep: Mnenje k pristopu novega soustanovitelja zavoda VIRS

07.07.11 Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2011/2012


Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca za šolsko leto 2011/2012, UL RS,št.45/2011, z dne 02.06.2011


02.06.11 Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovi šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2011/2012


17.03.11 Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2011


02.12.10 Sklep o opredelitvi javnega interesa na parc. št. 2980 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja objekt (bivši prostori maloobmejnega prehoda Šempeter) za ureditev prostorov za potrebe humanitarnih organizacij


23.07.10 Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev »Pomoč družini na domu« - širitev storitev tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih


Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šol. l. 2010/2011,
UL RS,št. 62/2010, z dne 15.07.2010


15.07.10 Sklep priznanja in nagrade občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010 - Sklepi


Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2010/2011,
UL RS,št.62/2010, z dne 15.07.2010


24.06.10 Sklep o določitvi števila oddelkovza šolsko leto 2010/2011 v Osnovni šoli Ivana Roba i


Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu,
UL RS,št.30/2010, z dne 01.04.2010


01.10.09 Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2009/2010


24.07.09 Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca


13.07.09 Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic


Sklep o določitvi subvencij za počitniške odsotnosti otrok v vrtcih v drugih občinah, UL RS,št.43/2009, z dne 09.06.2009


Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu,
UL RS,št.28/2009, z dne 10.04.2009


Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in dodatni program OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, UL RS,št.112/2008, z dne 28.11.2008


Sklep o subvencioniranju odsotnosti, drugega in naslednjih otrok, iz vrtca, UL RS,št.71/2008, z dne 14.07.2008


Sklep o počitniški odsotnosti iz vrtca, UL RS,št.71/2008, z dne 14.07.2008


14.07.08 Sklep o določitvi cene za programe vrtca


14.07.08 Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca


Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS,št.59/2008, z dne 16.06.2008


Sklep o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec 08.06.08


23.04.08 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu


Sklep o imenovanju vrtca, UL RS,št.25/2008 z dne 14.03.2008


14.03.08 Sklep o dodatnem znižanju plačila vrtca

31.08.07 Sklep o določitvi cene za programe vrtca


08.06.07 Sklep o določitvi rezervacij, fleksibilnega normativa, subvencij za počitniške, zdravstvene in izredne odsotnosti iz vrtca ter izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec


30.03.07 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu


10.02.06 Sklep o revalorizaciji cen socialnovarstvenih storitev


19.08.05 Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca


19.08.05 Sklep o določitvi cene za programe vrtca


21.01.05 Sklep o določitvi cene za programe vrtca in Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga ureditvenega načrta: Mestno središče Šempeter pri Gorici


29.06.04 Preklic razpisa za sofinanciranje društev in javnih zavodov v letu 2003


Sklep o številu oddelkov Vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Vrtec 10.06.04

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Vrtec 09.01.04

Sklep o revalorizaciji cen socialno-varstvenih storitev 09.01.04


Sklep o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Šempeter-Vrtojba,
UL RS,št.1/2004, z dne 09.01.2004


17.07.03 Sklep o načinu oblikovanja najemnin v neprofitnih stanovanjih z dne 17. 7. 2003


12.06.03 Sklep o oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje v Vrtcu Šempeter z dne 12. 6. 2003


12.06.03 Sklep o povišanju ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Šempeter


12.06.03 Sklep o preimenovanju Vrtca Šempeter


30.04.03 Sklep o izenačitvi izpisa otrok 30. junija


30.04.03 Sklep o oblikovanju poldnevnega programa jasličnega oddelka


03.05.02 Sklep o sprejemu Pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem


03.05.02 Sklep o pristopu k ustanovitvi zavoda Visokošolsko središče za severno Primorsko


Sklep o izdaji soglasja k cenam Centra za socialno delo 13.04.02


Sklep o povišanju cene predšolskih programov vrtca Šempeter 11.04.02


11.04.02 Sklep o ustanovitvi Tehniškega šolskega centra


Sklep o povišanju ekonomske cene programo v predšolske vzgoje v vrtcu Šempeter


Sklep o subvencionirani ceni storitve pomoči na domu -


Sklep o povišanju ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Šempeter


Sklep o državnem pomenu Primorskega dramskega gledališča - Skle


Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Šempeter z dne 29. 12. 2000


Sklep o določitvi novih cen za vrtec z dne 4. 10. 2001


Sklep o podpori k ustanovitvi Univerze na Primorskem z dne 29. 11. 2001


 Sklep o potrditvi oblikovanja novega programa v vrtcu Šempeter - kombinirani oddelek - poldnevni program s kosilom


Sklep o sprejemu poročila o pregledu stanja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok na območju občine Šempeter-Vrtojba z dne 9. 12. 1999

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni