Občinski predpisi
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30OPN, OPPN in ostalo

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA (OPN)


Prikaz območij enot urejanja prostora OPN, prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe, prikaz gospodarske javne infrastrukture ter prikaz stanja prostora so kot neuradna informacija dostopni preko javno dostopne spletne aplikacije »PISO« TUKAJ.


Veljavni odloki in povezave na uradne objave:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Stališča do dodatnih pobud  drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
- (Locus d.o.o., september 2017). 21. 9. 2017 01101-16/2017-3
- (Locus d.o.o., julij 2017) 20. 7. 2017 01101-14/2017-1
- (Locus d.o.o., maj 2016). 20. 10. 2016 01101-15/2016-17

13. 9. 2018_Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba, Ur. l. RS št. 64/2018

21. 6. 2018_Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Šempeter-Vrtojba, Uradni list RS št.: 46/2018 z dne 6. 7. 2018

10. 10. 2008_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št 97/2008)

10.10.08_Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002, UL RS, št. 97/2008

 

 

 
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI (OPPN)


JAVNE RAZGRNITVE si lahko ogledate TU.


MLAKE (Ledine) v Šempetru pri Gorici

13. 6. 2019 01101-12/2019-7
Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici Uradni list RS št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
21. 5. 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, objavljeno v UL RS št. 37/2015 z dne 29. 5. 2015
19. 6. 2014
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (Uradni list RS, št. 58/08).
- Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, UL RS, št. 101/2007
- Program priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, UL RS, št. 132/2006 - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza, objava v Uradnem listu RS, št.: 49/14
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 37/14 z dne 26. 5. 2014

- Sklepo pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, UL RS št. 29/2013, z dne 5. 4. 2013

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. Faza, UL RS, št. 58/2008, 10. 6. 2008


 

SMETE v Šempetru pri Gorici

14. 2. 2019 01101-4/2019-4
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.
Uradni list št.: 11/2019 z dne 22. 2. 2019
24. 1. 2019 01101-2/2019-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.
Sklep prične veljati takoj.
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 90/2011
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete, UL RS, št. 91/2005
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici, UL RS št. 44/2005
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 91/2004


LAVŽNIK v Šempetru pri Gorici

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 2/2009

 


NA HRIBU v Šempetru pri Gorici

4. 5. 2009_Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. Faza, UL RS, št. 34/2009,

28.07.05_Odlok o zazidalnem načrtu Na hribu v Šempetru – 1. Faza, UL RS št. 71/2005

30.04.03_Sklep o usklajenosti osnutka Odloka o zazidalnem načrtu Na hribu - I. faza s programom priprave zazidalnega načrta, Uradne objave št.13/2003POSLOVNA CONA VRTOJBA OB HITRI CESTI

- Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 18/2016 dne 4. 3. 2016
17. 9. 2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 71/2015
17. 9. 2015 01101-12/2015-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme predlog stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, vključno s sprejetim amandmajem.


LADA V ŠEMPETRU PRI GORICI

9. 3. 2009 _Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lada v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 18/2009,

3. 4. 9_Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LADA« v Občini Šempeter–Vrtojba, Ur. l. RS, št. 25/2009CAUFOVO V VRTOJBI

17. 9. 2015 01101-16/2015-5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 71/2015
- Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo, UL RS, št. 90/2007
- Program priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi – UL RS, št. 83/2006
-
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, UL RS, št. 54/20091
 

 

BREŽINA v Vrtojbi

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brežina v Vrtojbi, UL RS št. 78/2005
Program priprave lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi, Uradni list RS, št. 117/2003 

 

ZADRŽEVALNIK DEŽEVNIH VOD V ŠEMPETRU PRI GORICI

11. 11. 2011 _Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici«, UL št. 90/2011,  

 

MESTNO SREDIŠČE V ŠEMPETRU

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, UL RS št. 30/2010, 13. 4. 2010

27.05.05 Odlok o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru, UL RS št. 2/2005

 

MMP VRTOJBA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »MMP Vrtojba« v Občini Šempeter – Vrtojba, Ur. l. RS, št. 97/2008, 10.10.2008

21.07.06

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba, UL RS št. 77/2006

 

ČISTILNA NAPRAVA OB VRTOJBICI

- Odlok o regionalnem prostorskem načrtu Čistilna naprava ob Vrtojbici. UL RS 103/2011

 

OŠLJE V ŠEMPETRU PRI GORICI

- Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ošlje v Šempetru pri Gorici, UL RS št.: 79/2008

 

PODMARK

- Odlok o ureditvenem načrtu Podmark III v Šempetru, UL RS št. 52/2005, 27. 5. 2005


RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA

Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 17/2004, 24. 2. 2004

 

OBVOZNA CESTA MIMO VRTOJBE

Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo Vrtojbe, Uradne objave št.1/2002
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni