Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Občinski svet
Imenovanja, soglasja k imenovanju 2010 - 2014


2013

 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Leona Vodopivca, roj. 1991, stanujočega na naslovu Cesta goriške fronte 85, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica.
Mandat traja štiri (4) leta.
30. seja, 19. 9. 2013
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Darka Tomšiča za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih (4) let.
29. seja, 19. 8. 2013
 • Sklep št: 01101-10/2013-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Antona Praznika, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Bratov Nemec 10, za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« .
Mandat svetu zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.
27. seja, 16. 5. 2013
 •  Sklep št: 01101-10/2013-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Alenko Blaško Valentinčič, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Na Pristavi 7, za predstavnico ustanovitelja v Svet zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«.
Mandat svetu zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.
27. seja, 16. 5. 2013
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje skupno listo kandidatov za volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije:
I. PREDSTAVNIKI OBČIN:
1.ARČON Matej , 2.BREŽAN Uroš, 3.BUCIK Aleš, 4.CIGLIČ Miran, 5.GERMOVŠEK Siniša, 6.HAUPTMAN Darja, 7.MAFFI Andrej, 8.MARUŠIČ Zlatko Martin, 9.MUŽIČ Franc, 10.POLJŠAK Marjan, 11.Mag. PRINCES Ivan, 12.SEVER Bojan, 13.Mag. TURK Milan
II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA:
1.FURLAN Marjeta, 2.GORENŠČEK Mitja, 3.JEKLIN Vladimir, 4.JEŽ Boris, 5.LOVERČIČ ŠPACAPAN Boža, 6.MIKLAVČIČ Vesna, 7.MUGERLI Kristjan, 8.POŽENEL Drago, 9.RADIKON Branimir, 10.RASPET Rado, 11.SIMČIČ Zoran, 12.SKAPIN Peter, 13.STIBILJ Jožef
III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ:
1.BELINGAR Metka; 2. BEOČANIN Tadej; 3. BLAŽKO Boris; 4. BRATINA Nataša; 5. KOGLOT Dejan; 6.LEBAN Janez, 7.MILJAVEC Igor
26. seja, 18. 4. 2013
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Bojana Hoenigmana, dr. med. spec. otorinolaringologije iz Šempetra pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica, za obdobje štirih let.
24. seja, 21. 2. 2013
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba izdaja Nadi Uršič Debeljak pozitivno mnenje glede imenovanja za direktorico LUNG v mandatnem obdobju 2013 – 2018.
23. seja, 17. 1. 2013
 

2012

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje dr. Tatjano Frelih, stanujočo v Vrtojbi, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za obdobje štirih let.
21. seja, 29. 11. 2012
Sklep o imenovanju elektorjev
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje :
Ferfolja Martina, stanujočega v Podmarku 15, 5290 Šempeter pri Gorici in
Makovec Aljošo, stanujočega Na Pristavi 53, 5290 Šempeter pri Gorici,
za predstavnika lokalnih interesov (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije.

20. seja, 18. 10. 2012
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Šinigoj Boruta, Vrtojba, iz Vrtojbe, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Upravni svet zavoda VIRS Primorske.
20. seja, 18. 10. 2012
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Upravnemu svetu VIRS imenovanje Osvald Jožeta, Šempeter pri Gorici, za člana v Strokovni svet zavoda VIRS Primorske.
20. seja, 18. 10. 2012
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba dodatno predlaga Upravnemu svetu VIRS imenovanje Tanje Arčon, stanujoče v Vrtojbi, za člana v Strokovni svet zavoda VIRS Primorske, v kolikor je tako mesto še prosto.
20. seja, 18. 10. 2012

1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednja priznanja in nagrade v letu 2012:
A. – Za trajno pomembne uspehe pri razvoju Občine Šempeter-Vrtojba, njenemu uveljavljanju ugleda v domovini in v svetu:
   1. ZLATO PRIZNANJE – Zdravko Leban, Vrtojba
   2. SREBRNO PRIZNANJE – Športno kulturno društvo GAS Vrtejba
   3. BRONASTO PRIZNANJE – Društvo upokojencev Vrtojba
B. – Za izredne uspehe na področju gospodarstva in negospodarstva:
   1. DIPLOMA – Leon Vodopivec, Šempeter pri Gorici
2. Priznanja in nagrade bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 20. julija 2012.
18. seja, 21. 6. 2012

Občina Šempeter-Vrtojba kot soustanovitelj zavoda ZIC ne daje soglasja k imenovanju Alenke Brankovič, stanujoče v Vrtojbi, Ul. 9. septembra 130, za direktorja Zavoda ZIC, ker ne izpolnjuje pogojev, ki jih določata Ustanovitveni akt Zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba« in Pogodba o ureditvi razmerij med ustanovitelji v dne 4. 6. 2008 in Statut zasebnega zavoda ZIC.
18. seja, 21. 6. 2012
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Barbaro Skorjanc, stanujočo na naslovu Ul. XXX. Divizije 5b, 5000 Nova Gorica, za odgovorno urednico javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta v tej sestavi.
16. seja, 19. 4. 2012

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Svetu zavoda ZIC imenovanje Melite Bubek, stanujoče na naslov Bilje 27, 5290 Renče, za direktorico zasebnega zavoda ZIC.

16. seja, 19. 4. 2012
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je seznanjen z odstopno izjavo svetnice Polone Žigon iz Odbora za družbene dejavnost – sociala in zdravstvo z dne 4. 4. 2012.
in Sklep o spremembah sklepa o imenovanju odborov in komisij z dne 2. 12. 2010 št: 01101-11/2010-19, z dne 2. 12. 2010:
1. V prvi točki sklepa se pod poglavjem ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO črta besedilo 3. točke: »Polona Žigon, Laze 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici« in se ga nadomesti z besedilom »Dragan Valenčič, Podmark 24, 5290 Šempeter pri Gorici«.
16. seja, 19. 4. 2012
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga župana, mag. Milana Turka, kot predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba za člana Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije.
16. seja, 19. 4. 2012
 •  Sklep št: 01101-5/2012-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba kot predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica za dobo 4 let imenuje Barbaro Pavlin, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Ulica bratov Nemec 10.
15. seja, 15. 3. 2012
 •  Sklep št: 01101-2/2012-19
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba za člane uredniškega odbora javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta 2010-2014, imenuje:
Doro Levpušček, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Ul. Ivana Suliča 14B
Jožka Martelanca, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Na Pristavi 47
Lavro Fon, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Cvetlična ul. 26,
Karin Zorn, stanujočo v Vrtojbi, Obmejna cesta 56,
Dominika Sobana, stanujočega v Vrtojbi, Ul. 9. septembra 176.

14. seja, 16. 2. 2012
 

2011

 • Sklep št: 01101-28/2011-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga imenovanje Mateja Vinazze (21. 4. 1968), stanujočega v Vrtojbi, Na Lokvi 15, za člana območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti - JSKD Nova Gorica.
13. seja, 15. 12. 2011
 • Sklep št: 01101-28/2011-16
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga imenovanje Davida Birse (21. 7. 1987), stanujočega v Šempetru, Ul. Ivana Suliča, za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.
13. seja, 15. 12. 2011
 • Sklep št: 01101-23/2011-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se seznanja z odstopom dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu ZIC - Zavod za izgradnjo Socialnega centra Vrtojba, Ksenije Ušaj in Humbert Zvonka Mavriča in odstopom predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svetu ZIC - Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba, Darja Fornazariča.
2.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Vojka Orla, stanujočega v Vrtojbi, Cesta na Čuklje 7, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu ZIC - Zavod za izgradnjo Socialnega centra Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Alenko Brankovič, stanujočo v Vrtojbi, Ul. 9. septembra 130, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu ZIC - Zavod za izgradnjo Socialnega centra Vrtojba.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Draga Besednjaka, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Ul. Ivana Suliča 16b, za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svetu ZIC - Zavoda za izgradnjo socialnega centra Vrtojba.
11. seja, 27. 10. 2011
 • Sklep št: 01101-14/2011-1
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Zdenka Šibava, V mlinu 53, 5290 Šempeter pri Gorici za v. d. direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba z dnem, 9. 7. 2011 do nastopa dela novoimenovanega direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba, vendar najdlje za obdobje enega leta.
2. izredna seja, 17. 8. 2011
 • Sklep št: 01101-14/2011-2
Občina Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Aleša Bajca, roj. 10. 9. 1972, stanujočega v Solkanu, Ul. XXX. divizije 40, za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba za obdobje petih let.
2. izredna seja, 17. 8. 2011
 • Sklep št: 01101-10/2011-11
Soglasje k imenovanju Antona Petrovčiča, roj. 3. 6. 1951, za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilske enote Nova Gorica, za mandatno dobo štirih (4) let od imenovanja.
7. seja, 2. 6. 2011
 • Sklep št: 01101-8/2011-19
Soglasje k izbiri univ. dipl. ekon. Darka Tomšiča, rojenega 10. 1. 1960, za direktorja Zdravstvenega doma – Zobozdravstveno varstvo za mandatno dobo štirih (4) let.
6. seja, 5. 5. 2011
 • Sklep št: 01101-3/2011-33
Imenovanje Klavdija Lasiča, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Žnidarčičeva ul. 11, za člana Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.
4. seja, 10. 3. 2011
 • Sklep št: 01101-3/2011-34
V Občini Šempeter-Vrtojba je ustanovljen Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov v sestavi:
1. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba – predsednik sosveta
2. Kristjan Mlekuš – komandir Policijske postaje Šempeter
3. Tadej Mori – neposredni vodja organa v katerem deluje redarska služba
4. Tanja Arčon – predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. Klavdij Lasič – predstavnik, ki ga imenuje občinski svet
6. Stanko Deranja – predstavnik Krajevnega odbora Šempeter pri Gorici
7. Ivo Podbersič – predstavnik Krajevnega odbora Vrtojba
8. Slavica Bragato – predstavnica Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici

4. seja, 10. 3. 2011
 • Sklep št: 01101-2/2011-17
Imenovanje Danila Forčesina, stanujočega v Šempetru pri Gorici, Cesta goriške fronte 18, za člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
3. seja, 17. 2. 2011
 •  Sklep št: 01101-2/2011-16
Imenovanje Dore Levpušček, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Ul. Ivana Suliča 14 b, za koordinatorko za enake možnosti žensk in moških.
3. seja, 17. 2. 2011
 • Sklep št: 01101-2/2011-18
Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
- Tanja Arčon – predsednica,
- Rut Jarc – predstavnica OŠ Ivana Roba,
- Dominik Hanžič – predstavnik Policijske postaje Šempeter,
- Silvo Kokot – predstavnik občanov iz Šempetra pri Gorici,
- Sebastjan Kozar – predstavnik občanov iz Vrtojbe.

3. seja, 17. 2. 2011
 

2010

 •  Sklep št: 01101-11/2010-21
Imenovanje Zorke Rajko, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Stjenkova ul. 32, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet knjižnice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka.
2. seja, 2. 12. 2010
 • Sklep št: 01101-11/2010-20
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici:
Anton Batič, Stjenkova 30, 5290 Šempeter pri Gorici
Domen Hanžič, Franca Kramarja 5, 5290 Šempeter pri Gorici
Stojan Leban, Vrtojbenska cesta 47, 5290 Šempeter pri Gorici
Stanko Deranja, Na Pristavi 1, 5290 Šempeter pri Gorici
Lavra Fon, Cvetlična ulica 26, 5290 Šempeter pri Gorici
Marjan Velišček, Na Pristavi 32, 5290 Šempeter pri Gorici
Boris Furlan, Cesta goriške fronte 4, 5290 Šempeter pri Gorici

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane Krajevnega odbora naselja Vrtojba:
Klavdij Medvešček, Laze 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Danijel Derman, Pod Lazami 36,Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Franc Nanut, Krožna cesta 32, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Ivo Podbersič, Ulica 9. septembra 230, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Monika Gorjan Zavadlav, Zapučke 7A, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Rok Filipič, Laze 5, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Jožef Fratnik, Ulica 9. septembra 14, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

2. seja, 2. 12. 2010
 • Sklep št: 01101-11/2010-19
Imenovanje komisij in odborov – stalnih delovnih teles občinskega sveta:
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
1. Ada Filipič, Ivana Suliča 16A, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednica
2. Aljoša Makovec, Na Pristavi 53, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Marija Osvald, Goriška 17, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Klavdij Lasič, Žnidarčičeva 11, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Matej Erzar, Podmark 22, 5290 Šempeter pri Gorici
6. Matej Koglot, Ulica 9. septembra 147A, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
7. Samo Šuligoj, Zapučke 16D, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Karmen Gerbec, Ulica Ivana Suliča 18B, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednica
2. Darjo Fornazarič, Ulica 9. septembra 246, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Klavdij Lasič, Žnidarčičeva 11, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Radoš Frančeškin, Zapučke 26, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Vojteh Anderluh, Griči 13, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
6. Danijel Derman, Pod Lazami 36,Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
7. Jože Beltram, V Mlinu 77, 5290 Šempeter pri Gorici

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO
1. Katjuša Bizjak, Opekarniška cesta 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednica
2. Jožef Batistič, V Mlinu 3, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Polona Žigon, Laze 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Borut Šinigoj, Na lokvi 18, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Sergij Birsa, Ivana Suliča 6B, 5290 Šempeter pri Gorici
6. Jana Valenčak, Stjenkova ulica 24, 5290 Šempeter pri Gorici
7. Tanja Frantar, Pod Lazami 47, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – ŠOLSTVO, PREDŠOLSKO VARSTVO, KULTURA IN ŠPORT
1. Barbara Pavlin, Ulica Bratov Nemec 10, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednica
2. Bogdan Kragelj, Žnidarčičeva ulica 2, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Polona Žigon, Laze 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Humbert Zvonko Mavrič, Cesta goriške fronte 108, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Simon Abolnar, Podmark 14, 5290 Šempeter pri Gorici
6. Mariana Remiaš, Cesta Prekomorskih brigad 19, 5290 Šempeter pri Gorici
7. Berta Korošak, V Mlinu 65, 5290 Šempeter pri Gorici

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
1. Bogdan Kragelj, Žnidarčičeva ulica 2, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednik
2. Humbert Zvonko Mavrič, Cesta goriške fronte 108, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Barbara Pavlin, Ulica Bratov Nemec 10, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Sebastjan Cigoj, Ulica 9. septembra 138, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Pavel Gentilini Komel, Ulica Andreja Gabrščka 54, 5290 Šempeter pri Gorici

KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE
1. Karmen Gerbec, Ulica Ivana Suliča 18B, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednica
2. Katjuša Bizjak, Opekarniška cesta 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Tjaša Frelih, Pod Lazami 62, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Borut Šinigoj, Na lokvi 18, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Polona Žigon, Laze 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE
1. Marija Osvald, Goriška 17, 5290 Šempeter pri Gorici - predsednica
2. Radoš Frančeškin, Zapučke 26, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
3. Tjaša Frelih, Pod Lazami 62, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
4. Marko Komic, Cesta na Čuklje 76, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
5. Stanislav Rijavec, Na Pristavi 5, 5290 Šempeter pri Gorici

2. seja, 2. 12. 2010
 • Sklep št: 01101-11/2010-18
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba:
NADZORNI ODBOR OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA:
Valdij Peric, Markova pot 5, 5290 Šempeter pri Gorici
Egon Fornazarič, Griči 8/b, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Irena Uršič, Podmark 2, 5290 Šempeter pri Gorici
Jože Rupar, Opekarniška cesta 12, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Boris Volk, Ulica Nikole Tesle 29, 5290 Šempeter pri Gorici

2. seja, 2. 12. 2010
 •  Sklep št: 01101-9/2010-10
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Katjuša Bizjak – predsednica
2. Ada Filipič – članica
3. Jožef Batistič – član
4. Aljoša Makovec – član
5. Dragan Valenčič – član

1. seja, 4. 11. 2010
 • Sklep št: 01101-9/2010-4
Občinski svet na podlagi Poročila mandatne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list kandidatov, potrjuje mandat svetnicam in svetnikom Občine Šempeter-Vrtojba:
1. Barbara Pavlin, 26. 3. 1969, stanujoča v Šempetru pri Gorici,
2. Dragan Valenčič, 4. 9. 1952, stanujoč v Šempetru pri Gorici,
3. Radoš Frančeškin, 19. 4. 1962, stanujoč v Vrtojbi
4. Polona Žigon, v Vrtojbi
5. Humbert Zvonko Mavrič. v Šempetru pri Gorici
6. Klavdij Lasič, v Šempetru pri Gorici
7. Tjaša Frelih, v Vrtojbi
8. Milan Turk, v Šempetru pri Gorici
9. Darjo Fornazarič, v Vrtojbi
10. Katjuša Bizjak, v Vrtojb
11. Aljoša Makovec, v Šempetru pri Goric
12. Borut Šinigoj, v Vrtojbi
13. Jožef Batistič, v Šempetru pri Gorici
14. Marija Osvald, v Šempetru pri Goric
15. Karmen Gerbec, v Šempetru pri Gorici
16. Ada Filipič, v Šempetru pri Gorici

1. seja, 4. 11. 2010
 
 

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010, UL št. 83/2010, 22. 10. 2010

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006, UL št 114/2006 z dne 9. 11. 2006

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 11. 2002, objava na spletni strani: poročilo
- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na volitvah dne 22. novembra 1998, UL št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998


  Naziv Velja od
 
 Odlok o razveljavitvi Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 15.12.2006
     
 
 Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba na lokalnih volitvah dne 10. 10. 2010 - dokument 14.10.2010
   
slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni