Občinski predpisi

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Gospodarske javne službe

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 34/20119 z dne 24. 5. 2019


Obvezne gospodarske javne službe, koncesionarji in izvajalci:

 

1. oskrba s pitno vodo

- Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode IN PRILOGA - NPB(1), objava V UL RS 32/2017 in 16/2020
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS 51/2014 z dne 7. 7. 2014 - izvajalec Vodovodi in kanalizacija NG d.d.  

 

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

- Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, UL RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
- Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št.: 27/2017 z dne 2. 6. 2017
- Odlok o o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba, v UL RS, št.: 49/14 z dne 30. 6. 2014 
 

3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 - Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter- Vrtojba - NPB(1), objava UL RS 23/2017 in 53/2018 z dne 3. 8. 2018 - izvajalec Komunala NG d.d.

- Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. z dne 18. 4. 2018

- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba,  UL RS št.: 23/2017 z dne 5. 5. 2017
- Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba, UL RS 63/2016
- Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., UL RS št.: 101/2013

4. urejanje in čiščenje javnih površin
- Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS št. 59/2008 izvajalec Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica in Komunala Nova Gorica d.d.

- Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter –Vrtojba,(UL RS št. 42/2009
- Odlok o zunanjem videzu naselji v občini Šempeter-Vrtojba (Časopis OKO, Uradne objave št. 12/2000)

 

5. redno vzdrževanje občinskih javnih cest

- Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS št. 59/2008 izvajalec Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica

in Komunala Nova Gorica d.d.


8. zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti.

- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč ,UL RS, št. 42/2009, 5. 6. 2009 - Komunala Nova Gorica d.d.

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju zemljišč uradne objave 3/2001
- Pravilnik o pokopu in najemu grobnega prostora uradne objave 17/2001

 

Izbirne gospodarske službe, koncesionarji in izvajalci


1. redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave,
-
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter - Vrtojba, UL RS 101/2011

 

2. dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS št. 72/2007

- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS 71/2007 - koncesionar Adriaplin d.o.o.


3. dejavnost distribucije toplote

- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter-Vrtojba UL RS 42/2009 - izvajalec E3
,

4. mestni linijski prevoz potnikov

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba - NPB(2)(Uradni list RS št.: 22/2015, 1/2016 in 74/2016 )

5. upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč,
-
Pravilnik o oddajanju v najem parkirišča »D« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala z dne 10. 3. 2011

 

6. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
- Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter –Vrtojba UL RS, št. 42/2009

 

7. oskrba z vodo za namakanje.


* Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka določi Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.

  

*) Ostalo

- Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali UL 15/2009

Gospodarski subjekti - soustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

- Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. z dne 9. 12. 1999, Uradne objave št.20/99, Uradne objave št.1/2000

 

  • Komunala Nova Gorica d.d.

-https://www.komunala-ng.si/odloki-in-pravilniki/

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni