Občinski predpisi
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Gospodarskopravna ureditev in gospodarske dejavnosti

 


Gospodarski subjekti

 

 

a) Javna podjetja (soustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

 

- Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. z dne 9. 12. 1999, Uradne objave št.20/99, Uradne objave št.1/2000

 

- Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda

  objava v Uradnem listu RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017   
      - priloga sklepu

  • Regijska razvojna agencija Severne primorske d.o.o., www.rra-sp.si

- Sklep o odsvojitvvi poslovnega deleža Občine Šempeter-Vrtojba v družbi RRA Severne Primorske, Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica, UL št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

 

- Sklep o odobritvi zamenjave stvarnega vložka z denarnim za parcelo 1197/3 k. o. Vrtojba (ID 5118158)
- Odlok o ustanovitvi Primorskega tehnološkega parka
-

 

Koncesionarji in izvajalci


- Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba
- Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba,, Uradni list RS št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
- Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šempeter-Vrtojba
- Iizvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda - Vodovodi in kanalizacija NG d.d.
-
-
-

b) Javni skladi

 


 

c) Javni zavodi (soustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

 

- Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica , Uradni list RS št. 6/2019 z dne 30. 1. 2019

- Soglasje k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 17. 5. 2019

- Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter – Vrtojba, UL RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

 

  • Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica, www.geng.si
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

 


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08))

 


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97)

 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica - dokument

06.08.2008

 

- Nakup dela objekta na naslovu Cesta goriške fronte 11 za potrebe podružnične glasbene šole Šempeter (objava na spletni strani: sklep št. 01101-23/2011-5 z dne 27. 10. 2011)


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena Šola Nova Gorica (NPB1)

 


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Uradni list št.: 20/2016

  • Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, www.zdzv-ng.si
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, UL RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica. Uradni list RS 20/2016 z dne 14. 3. 2016

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, UL RS št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005 in UL RS št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

 

e) Javni zavodi (ustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

 


- ČISTOPIS: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

1. 1. 2010

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, povezava na Ur. l. RS, št. 107/09, 24. 12. 2009

14. 7. 2008

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, UL RS, št. 71/2008

14.3.2008

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, UL RS, št. 25/2008

 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« (Uradni list RS št.: 25/08, 59/08, 102/12, 91/2015 in 1/2019 z dne 22. 2. 2019)

 

 

Gospodarske javne službe

 


a) Gospodarske javne službe v občini

 

 

b) Oskrba s pitno vodo

 

 

c) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

 

 

d) Ravnanje s komunalnimi odpadki

 


- Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur.l. RS, št. 59/2008)

Datum sprejema: 29. 5. 2008

Datum objave: 13. 6. 2008

Datum začetka veljavnosti: 29. 6. 2008

 

e) Urejanje in čiščenje javnih površin


- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave časopis OKO, št. 12/2000)

Datum sprejema: 25. 5. 2000

Datum objave: 1. 6. 2000

Datum začetka veljavnosti: 9. 6. 2000

PREKLIC VELJAVNOSTI: UL RS, št. ___dne . 2011

- Odlok o komunalnem redarstvu v občini Šempeter-Vrtojba (Časopis OKO, Uradne objave št.3/2000 )

Datum sprejema: 17. 2. 2000

Datum objave: 2. 3. 2000

Datum začetka veljavnosti:

PREKLIC VELJAVNOSTI: UL RS, št. 24/2011 dne 1. 4. 2011

4. 3. 2000

2. 4. 2011


- Odlok o zunanjem videzu naselij v Občini Šempeter-Vrtojba (Časopis OKO, Uradne objave št. 12/2000)

Datum sprejema: 25. 5. 2000

Datum objave: 1. 7. 2000

Datum začetka veljavnosti: 9. 7. 2000


- Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter –Vrtojba (Ur.l. RS, št. 42/2009)

Datum sprejema: 28. 5. 2009

Datum objave: 5. 6. 2009

Datum začetka veljavnosti: 20. 6. 2009


Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o oglaševanju v Občini Šempeter - Vrtojba (UO, Časopis OKO, št. 15/2002).

- Odlok o oglaševanju v Občini Šempeter-Vrtojba (UO, Časopis OKO, št. 15/2002 z dne 18. 7. 2001).

 

f) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov


-ČISTOPIS Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL št. 42/2009, 5. 6. 2009

Datum sprejema: 28. 5. 2009

Datum objave: 5. 6. 2009

Datum začetka veljavnosti: 20. 6. 2009


- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL št. 76/2008, 25. 7. 2008

 

g) Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč


- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč (UL RS, št. 42/2009, 5. 6. 2009)

Datum sprejema: 28. 5. 2009

Datum objave: 5. 6. 2009

Datum začetka veljavnosti: 20. 6. 2009

 

 

h) Urejanje in vzdrževanje javnih cest


- Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter–Vrtojba (Ur.l. RS, št. 59/2008).

Datum sprejema: 29. 5. 2008

Datum objave: 13. 6. 2008

Datum začetka veljavnosti: 28. 6. 2008

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:

– Odlok o ureditvi cestnega prometa (Uradne objave, št. 16/99)

– Odlok o občinskih cestah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 16/99).

 

i) Gasilska služba

 

 

j) Oskrba z zemeljskim plinom


- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS št. 72/2007

Datum sprejema: 19. 7. 2007

Datum objave: 10. 8. 2007

Datum začetka veljavnosti: 25. 8. 2007

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/93).


- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS 71/2007

Datum sprejema: 19. 7. 2007

Datum objave: 7. 8. 2007

Datum začetka veljavnosti: 22. 8. 2007

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/93).

 

k) Cene komunalnih storitev

 

 

 

l) Ostalo


-

  • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 22/2015 z dne 30. 3. 2015.
  • Sklep št.: 01101-16/2015-23
    Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS št.: _/2015.


- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, UL RS 19/2007

Datum sprejema: 1. 3. 2007

Datum objave: 2. 3. 2007

Datum začetka veljavnosti: 3. 3. 2007

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju opravljanja mestnega potniškega prometa, čiščenja odpadnih vod in pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/94).


- Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 15/2009)

Datum sprejema: 3. 4. 2009

Datum objave: 23. 2. 2009

Datum začetka veljavnosti: 4. 4. 2009

________________________________________

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni