Občinski predpisi
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
Gospodarskopravna ureditev in gospodarske dejavnosti

 

 

Odlok o dodeljevanju o finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba (UL RS št. 67/2011, 107/2013, 21/2014 ) Neuradno prečiščeno besedilo

 

 


Gospodarski subjekti

 

 


a) Javna podjetja (soustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

 

- Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. z dne 9. 12. 1999, Uradne objave št.20/99,Uradne objave št.1/2000


- Spremembe Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin, UL št. 33/2010, 23. 4. 2010

- Tarifni sistem za obračun tarif za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin, UL št. 17/2010, 5. 3. 2010


- Spremembe in dopolnitve Tarifnega sistema za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine, UL št. 33/2010, 23. 4. 2010

- Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine, UL št. 17/2010, 5. 3. 2010

 

  • Regijska razvojna agencija Severne primorske d.o.o., www.rra-sp.si


- Sklep o odsvojitvvi poslovnega deleža Občine Šempeter-Vrtojba v družbi RRA Severne Primorske, Regijske razvojne agencije d.o.o. Nova Gorica, UL št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

 

- Sklep o odobritvi zamenjave stvarnega vložka z denarnim za parcelo 1197/3 k. o. Vrtojba (ID 5118158). Vplačilo 118.200 Eurov, kar predstavlja polovico vrednosti navedene parcele se izvede izključno za poplačilo terjatev Banke Koper d.d. do Primorskega tehnološkega parka d.o.o., Šempeter pri Gorici. (objava na spletni strani: sklep št. 01101-23/2011-14 z dne 27. 10. 2011)

 

  • OKS – Občinske komunalne storitve d.o.o. ZAPRT

- Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o., UL RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. (Uradne objave, št. 9/02,UL RS št. 83/2004)

 


b) Javni skladi

 

 

c) Zasebni zavodi

 

  • VIRS – Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica, www.virs-primorske.si - IZSTOP iz zavoda
  •  
  • ZIC – Zavod za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi - ZAPRT

- Ustanovitveni akt zasebnega zavoda »Zavod za izgradnjo Socialnega centra Vrtojba« in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji z dne 29. 5. 2008

- Dodatek št. 1 z dne 11. 2. 2009,  Dodatek št. 2 z dne 7. 9. 2009, Dodatek št. 3 z dne 18. 2. 2010, Dodatek št. 4 z dne 24. 6. 2010.

 

 

d) Javni zavodi (soustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

 


- Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Šempeter – Vrtojba, UL RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

 

  • Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica, www.geng.si

 

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91, 21/96, Uradne objave – časopis OKO, št. 20/02, UL RS št. 90/2006, UL RS, št. 20/2009 z dne 16. 3. 2009)

 


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08))

 


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97)

 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica - dokument

06.08.2008

 


- Nakup dela objekta na naslovu Cesta goriške fronte 11 za potrebe podružnične glasbene šole Šempeter (objava na spletni strani: sklep št. 01101-23/2011-5 z dne 27. 10. 2011)


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena Šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97)

 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica - dokument

17. 07. 2010

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica - dokument

6. 9. 2008

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica - dokument

14. 10. 2006

 


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, UL RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, UL RS, št. 52/2004 z dne 10. 5. 2004

 


- Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, UL RS št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, UL RS št. 49/2005 z dne 18. 5. 2005

 

e) Javni zavodi (ustanovitelj Občina Šempeter-Vrtojba)

 


- ČISTOPIS: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

1. 1. 2010

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, povezava na Ur. l. RS, št. 107/09, 24. 12. 2009

14. 7. 2008

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, UL RS, št. 71/2008

14.3.2008

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, UL RS, št. 25/2008

 


- ČISTOPIS Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter–Vrtojba

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter – Vrtojba, UL RS, št. 59/2008

Datum sprejema: 29. 5. 2008

Datum objave: 13. 6. 2008

Datum začetka veljavnosti: 14. 6. 2008


- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter – Vrtojba, UL RS, št. 25/2008, 14. 3. 2008

 

 

Gospodarske javne službe

 


a) Gospodarske javne službe v občini


- ČISTOPIS: Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba UL RS,št.41/2008, UL RS 42/2009 in UL RS 101/2011 )

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 22/00).

 

 

b) Oskrba s pitno vodo

 

 

c) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

 

 

d) Ravnanje s komunalnimi odpadki

 


- Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba (Ur.l. RS, št. 59/2008)

Datum sprejema: 29. 5. 2008

Datum objave: 13. 6. 2008

Datum začetka veljavnosti: 29. 6. 2008

 

e) Urejanje in čiščenje javnih površin


- Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave časopis OKO, št. 12/2000)

Datum sprejema: 25. 5. 2000

Datum objave: 1. 6. 2000

Datum začetka veljavnosti: 9. 6. 2000

PREKLIC VELJAVNOSTI: UL RS, št. ___dne . 2011

- Odlok o komunalnem redarstvu v občini Šempeter-Vrtojba (Časopis OKO, Uradne objave št.3/2000 )

Datum sprejema: 17. 2. 2000

Datum objave: 2. 3. 2000

Datum začetka veljavnosti:

PREKLIC VELJAVNOSTI: UL RS, št. 24/2011 dne 1. 4. 2011

4. 3. 2000

2. 4. 2011


- Odlok o zunanjem videzu naselij v Občini Šempeter-Vrtojba (Časopis OKO, Uradne objave št. 12/2000)

Datum sprejema: 25. 5. 2000

Datum objave: 1. 7. 2000

Datum začetka veljavnosti: 9. 7. 2000


- Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter –Vrtojba (Ur.l. RS, št. 42/2009)

Datum sprejema: 28. 5. 2009

Datum objave: 5. 6. 2009

Datum začetka veljavnosti: 20. 6. 2009


Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o oglaševanju v Občini Šempeter - Vrtojba (UO, Časopis OKO, št. 15/2002).

- Odlok o oglaševanju v Občini Šempeter-Vrtojba (UO, Časopis OKO, št. 15/2002 z dne 18. 7. 2001).

 

f) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov


-ČISTOPIS Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL št. 42/2009, 5. 6. 2009

Datum sprejema: 28. 5. 2009

Datum objave: 5. 6. 2009

Datum začetka veljavnosti: 20. 6. 2009


- Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL št. 76/2008, 25. 7. 2008

 

g) Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč


- Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč (UL RS, št. 42/2009, 5. 6. 2009)

Datum sprejema: 28. 5. 2009

Datum objave: 5. 6. 2009

Datum začetka veljavnosti: 20. 6. 2009

 

 

h) Urejanje in vzdrževanje javnih cest


- Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter–Vrtojba (Ur.l. RS, št. 59/2008).

Datum sprejema: 29. 5. 2008

Datum objave: 13. 6. 2008

Datum začetka veljavnosti: 28. 6. 2008

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:

– Odlok o ureditvi cestnega prometa (Uradne objave, št. 16/99)

– Odlok o občinskih cestah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 16/99).

 

i) Gasilska služba

 

 

j) Oskrba z zemeljskim plinom


- Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS št. 72/2007

Datum sprejema: 19. 7. 2007

Datum objave: 10. 8. 2007

Datum začetka veljavnosti: 25. 8. 2007

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/93).


- Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, UL RS 71/2007

Datum sprejema: 19. 7. 2007

Datum objave: 7. 8. 2007

Datum začetka veljavnosti: 22. 8. 2007

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/93).

 

k) Cene komunalnih storitev

 

 

 

l) Ostalo


-

  • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS št.: 22/2015 z dne 30. 3. 2015.
  • Sklep št.: 01101-16/2015-23
    Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba, objavljeno v Uradnem listu RS št.: _/2015.


- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa, UL RS 19/2007

Datum sprejema: 1. 3. 2007

Datum objave: 2. 3. 2007

Datum začetka veljavnosti: 3. 3. 2007

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju opravljanja mestnega potniškega prometa, čiščenja odpadnih vod in pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/94).


- Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 15/2009)

Datum sprejema: 3. 4. 2009

Datum objave: 23. 2. 2009

Datum začetka veljavnosti: 4. 4. 2009

________________________________________

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni