8. seja občinskega sveta 13. 6. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
8. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 13. 6. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 13. junija 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:


1. točka: Predlog zapisnika 7. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 16. maja 2019
- gradivo a

SPREJETO

Zapisnik 7. redne seje OS dne 16. 5. 2019, št.: 01101-12/2019-1


2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. točka: Poročilo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019
- gradivo a
Poročevalec
: Sejad Jušić- Komandir policijske postaje Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa:
Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o varnostni problematiki v Občini Šempeter-Vrtojba v letu 2018.

 
4. točka: Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec
: Sandi Vrabec- ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa
: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica št. 01101-12/2019-3
1. Javni zavod Glasbena šola Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 2.848,32 EUR razporedi za:
- nakup dveh šolskih violin s pripadajočimi loki in kovčki v višini 2.000,00 EUR,
- sredstva v višini 848,32 EUR ostajajo nerazporejena,
kot izhaja iz Predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki z dne 29. 5. 2019, ki je priloga tega sklepa.
2. Ta sklep začne veljati, ko ga sprejmejo vse občine soustanoviteljice Glasbene šole Nova Gorica.


5. točka
: Soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Ester Košiček- direktorica Goriške lekarne Nova Gorica
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti- sociala in zdravstvo

SPREJETO

Sklep o podaji soglasja k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, št. 01101-12/2019-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica, ki ga je sprejel svet zavoda dne 17. 5. 2019.


6. točka: Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020
- gradivo a
Poročevalec: Ksenija Ušaj- višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020 št. 01101-12/2019-5
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2019/2020, od 1. septembra 2019 dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača javnemu prevozniku.


7. točka: Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: Ksenija Ušaj- višja svetovalka za družbene dejavnosti
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport

SPREJETO

Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, za šolsko leto 2019/2020, št. 01101-12/2019-6
1. V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2019/2020 oblikuje 15 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 2 oddelka za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2. Pri oblikovanju oddelkov se uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2 otroka več od najvišjega normativa v programu.
3. Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2019/2020, ne bo izvajal.


8. točka: Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
- gradivo a
Poročevalec: Blanka Šuler – sodelavka za okolje in prostor
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-7
Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici


9. točka
: Odlok o upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje Občine Šempeter-Vrtojba -druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-9

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba.
Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba št. 01101-12/2019-8

  • objavljeno v Uradnem listu RS št.: _/2019 z dne

Sklep št. 01101-12/2019-10 (nov Cenik storitev gospodarske javne službe uporabe objektov in naprav za oglaševanje se uporablja naslednji dan po objavi Odloka o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba  v Uradnem listu RS)

 


10. točka: Sklep o spremembi datuma izvedbe slavnostne seje
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine
Obravnava stalnega delovnega telesa: x

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-11
Osrednja prireditev v počastitev občinskega praznika – slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba bo v četrtek, 18. julija 2019.


11. točka: Nagrade in priznanja Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019
- gradivo a
Poročevalec: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Obravnava stalnega delovnega telesa: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

SPREJETO

Sklep št. 01101-12/2019-12
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu 2019:
• NAGRADA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za pomembnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, literarnem, naravovarstvenem in humanitarnem področju.
• VOJKO OREL
• NAGRADA ZA MLADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Nagrada za mlade se podeli mladim do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja.
• VERONIKA BRECELJ
• PRIZNANJE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem, društvom za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja, ob važnih jubilejih, dolgoletnemu uspešnemu delovanju ter ob drugih slovesnejših priložnostih.
• MOJCA BATIČ
2.    Nagrade in priznanja bodo podeljene ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 18. julija 2019.


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih telestorek, 4. junij 2019
- 7. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

ponedeljek, 10. junij 2019
-
6. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

torek, 11. junij 2019
-
3. seja Odbora za družbene dejavnosti, šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 v svetnišiki pisarni - vabilo

torek, 11. junij 2019
-
5. seja Odbora za družbene dejavnosti ob 17. uri v sejni sobi - vabilo
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni