7. seja občinskega sveta 16. 5. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
7. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 16. 5. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 25. aprila 2019
- gradivo a


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: mag. Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške


4. Soglasje k porabi presežkov prihodkov nad odhodki do leta 2018- Gasilska enota Nova Gorica
- gradivo a
Poročevalec: Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilska enota Nova Gorica


5. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti


6. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šempeter-Vrtojba-druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine


7. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkarišč v Občini Šempeter-Vrtojba - druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine


8. Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine


9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih telestorek, 14. maj - 15. maj 2019
- 6. dopisna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - vabilo

torek, 14. maj 2019
-
4. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi - vabilo

torek, 14. maj 2019
-
5. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v sejni sobi - vabilo

torek, 14. maj - 15. maj 2019
- 1. dopisna seja Statutarno pravne komisije -
vabilo
 

 SPREJETI AKTI 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA1. točka

Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta, ki je bila 25. 4. 2019, št 01101-10/2019-1


3. točka

Sklep št. 01101-10/2019-2
1.  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 1. redni seji dne 23. 4. 2019, sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018«.
2.  Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v višini 74.977,60 EUR se na predlog Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
3.  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 1. redni seji dne 23. 4. 2019, sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«.
4.  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila namenskega premoženja s strani občin ustanoviteljic v višini 232.985,11 EUR v letu 2019, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 121.716,00 EUR
Občina Brda 23.298,51 EUR
Občina Kanal ob Soči 27.958,21 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 18.638,51 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 24.838,89 EUR
Občina Renče-Vogrsko 16.534,99 EUR
Vplačila bodo povečala skupno namensko premoženje Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
5.  Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega sklada malega gospodarstva v višini 182.607 EUR, sorazmerno z namenskim premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 97.811 EUR
Občina Brda 16.845 EUR
Občina Kanal ob Soči 17.828 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 15.461 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 21.432 EUR
Občina Renče-Vogrsko 13.230 EUR
6.  Sklep velja takoj.


4. točka
Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki do leta 2018 - Gasilska enota Nova Gorica, št. 01101-10/2019-3
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 154.763,00 EUR uporabi za naslednje namene:
osebna in gasilska oprema ter gasilska vozila lutke za gasilske vaje 2.000,00 Namen Znesek v EUR
torbe za usposabljanje 500,00
šolski defibrilator z lutko 700,00
fotoaparat za intervencije 500,00
omare za intervencijske obleke 9.000,00
kosilnica 500,00
oprema za fizično pripravljenost 2.000,00
polnilec gasilskih aparatov 7.000,00
osebna oprema za kondicijsko pripravljenost 8.000,00
poveljniško gasilsko vozilo 20.000,00
sofinanciranje zamenjave iztrošene gasilske opreme in vozil 104.563,00
SKUPAJ: 154.763,00
Sredstva v višini 100.000,00 EUR ostanejo nerazporejena.
2. Sklep velja takoj.


5. točka
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, št. 01101-10/2019-4
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 20,39 EUR za efektivno uro.
2. Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika znaša 3,50 EUR na uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.
4. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2019 dalje.


6.točka
Sklep št. 01101-10/2019-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba.
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba, št. 01101-10/2019-5


7. točka
- Sklep št. 01101-10/2019-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba.
- Sklep št. 01101-10/2019-9
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba in Cenik storitev javne službe na parkirnem prostoru za osebna vozila ob parkirišču za tovorna vozila »D« na Mednarodnem prehodu 1b, Vrtojba.
- Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba, št. 01101-10/2019-7
  • Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba, objava v Uradnem listu RS št. _/2019 z dne _. _. 2019


8.točka
Sklep št. 01101-10/2019-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter–Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter–Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.9.točka
Sklep št. 01101-10/2019-11

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Igorja Kožuha, stanujočega v Šempetru pri Gorici, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Goriške lekarna Nova Gorica za obdobje pet let. 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni