6. seja občinskega sveta 25. 4. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
6. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 25. 4. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 25. april 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:


1. Predlog zapisnika 5. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 21. 3. 2019
- gradivo a


2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov


3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević-strokovna sodelavka


4. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka


5. Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2019
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti


6. Odlok o ravnanju z zapušenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba-druga obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine


7. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine


8. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkarišč v Občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine


9. Zaključni račun proračuna Občina Šempeter-Vrtojba za leto 2018
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja


10. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


11. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


12. Mnenja o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


13. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


torek, 23. aprila 2019
- 4. seja Odbora za družbene dejavnosti - socialo in zdravstvo ob 17. uri v svetniški pisarni - vabilo

torek, 23. aprila 2019
- 5. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi - vabilo


sreda, 24. aprila 2019
- 4. seja Odbora za okolje in prostor ob 16.30 v svetniški pisarni- vabilo

torek, 23. aprila 2019
- 3. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 18. uri v sejni sobi - vabilo
 SPREJETI AKTI 6. REDNE SEJE1. točka
Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne 21. 3. 2019, št. 01101-8/2019-1


3. točka

Sklep št. 01101-8/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018.


4. točka
Sklep št. 01101-8/2019-3
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.


5. točka
Sklep ni bil sprejet.


6. točka
Sklep št. 01101-8/2019-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba.
Odlok o ravnanju z zapušenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba, št. 01101-8/2019-13

7.točka
Sklep št. 01101-8/2019-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter–Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


8. točka
Sklep št. 01101-8/2019-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter-Vrtojba v drugi obravnavi.


9.točka
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018, št. 01101-8/2019-7


10.točka
Sklep št. 01101-8/2019-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Petre Kokoravec, dr.med., za direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica za 4 letno mandatno obdobje od 10. 6. 2019 do 9. 6. 2023.


11. točka
Sklep št. 01101-8/2019-9
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja pozitivno mnenje Sandiju Vrabcu, za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.
2. Sklep prične veljati takoj.


12.točka
Sklep št. 01101-8/2019-10
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja pozitivno mnenje Edvardu Vrabiču, stanujočemu v Šempeteru pri Gorici, za ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica.
2. Sklep prične veljati takoj.


13. točka
Ugotovitveni sklep št. 01101-8/2019-11
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora:
- VALDIJ PERIC Šempeter pri Gorici
2. Sklep prične veljati takoj.

Sklep št. 01101-9/2019-12
SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, št. 01101-20/2018-4.
1. V Sklepu se pod točko 1. črta: » - VALDIJ PERIC, Šempeter pri Gorici«
in se ga nadomesti z besedilom: »- BORUT ŠINIGOJ, Vrtojba,«
2. Sklep prične veljati takoj.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni