5. seja občinskega sveta 21. 3. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
5. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 21. 3. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,

ki bo v četrtek, 21. marca 2019 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 4. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 14. 2. 2019
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2018 in plan aktivnosti za leto 2019informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Boštjan Mljač, dipl. gosp. ing - GOLEA

4. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

5. Letni program športa v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

6. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

7. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019
- gradivo a
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

8. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba - prva obravnava
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

9. Soglasjem k imenovanju direktorja zavoda KŠTM Šempeter - Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Dodatne točke:

11. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

12. Soglasje k imenovanju direktorja Goriške lekarne Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


torek, 19. marec 2019
- 4. DOPISNA seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (do 20. marca 2019 do 15. ure) - vabilo

sreda, 20. marec 2019
- 3. seja Odbora za okolje in prostor ob 17. uri v sejni sobi - vabilo

- 2. seja Odbora za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30 v svetniški pisarni - vabilo
 


SPREJETI AKTI 5. REDNE SEJE


1. točka
Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 4. 2. 2019 št. 01101-6/2019-1


3. točka
Sklep št. 01101-6/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018.


4. točka

Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica št. 01101-6/2019-3
1. Potrdi se nov predlog poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica kot je bil posredovan s strani GURS in je predstavljen v sklepu priloženemu obrazcu. S predlogom je predvideno, da je:
- parcela štev. 2244 k.o. 2316 Vrtojba vključena v območje Občine Miren-Kostanjevica,
- parcela štev. 2239 k.o. 2316 Vrtojba vključena v območje Občine Šempeter-Vrtojba,
- parcela štev. 3562/1 k.o. 2316 Vrtojba vključena v območje Občine Šempeter-Vrtojba,
- južni del parcele št. 3596 k.o. 2316 Vrtojba vključen v območje Občine Miren-Kostanjevica,
- južni del parcele št. 3597 k.o. 2316 Vrtojba vključen v območje Občine Miren-Kostanjevica,
- severni del parcele štev. 3562/2 k.o. 2316 Vrtojba vključen v območje Občine Šempeter-Vrtojba,
- pretežni severni del parcele štev. 3599 k.o. 2316 Vrtojba vključen v območje Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Sestavni del tega sklepa je Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) štev. 183¬_189-1 z dne 22. 2. 2019.
3. Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.


5. točka
Sklep št. 01101-6/2019-6
Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019.
Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019. št. 01101-6/2019-5


6. točka
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-5/2019-7


7. točka

Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št. 01101-6/2019-8
1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, v delu kjer se predlaga nakup zemljišč ( izloči se prodajo dvonamenskega objekta).
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.


8. točka
Sklep št. 01101-6/2019-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil prvo obravnavo Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba.
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter-Vrtojba za sprejem v drugi obravnavi.


9. točka
Sklep št. 01101-6/2019-10
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podaja soglasja k imenovanju Dejana Koglota, za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba za dobo 5 let.
2. Sklep prične veljati takoj.


10. točka
Sklep št. 01101-6/2019-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju Aleša Markočiča, roj. 20.6.1973, stanujočega v Novi Gorici, za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za mandatno obdobje 4 let.


11. točka
Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica št. 01101-6/2019-4
1. člen
Potrdi se nov predlog poteka meje med Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica kot je bil posredovan s strani GURS in je predstavljen v sklepu priloženemu obrazcu. S predlogom je predvideno, da je parcela številka 3417/1 k.o. 2315 Šempeter v celoti vključena v območje Občine Šempeter-Vrtojba.
2. člen
Sestavni del tega sklepa je Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) štev. 84_183-1 z dne 14. 3. 2019.
3. člen
Ta sklep prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.


12. točka
Sklep št. 01101-7/2019-12

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni