4. seja občinskega sveta 14. 2. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
4. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 14. 2. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 14. februarja 2019, ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 3. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 24. 1. 2019
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Predstavitev investicije - prometni otok na lokalni cesti LC 414041 - informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
Poročevalec: Borut Dovžak, Biro Črta d. o. o.

4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2018informacija
- gradivo a
Poročevalec: Tadej Mori, vodja medobčinske uprave

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018informacija
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

6. Odpis terjatev
- gradivo a
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« - skrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

8. Soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2019
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalec: Dejan Koglot, v.d. direktorja KŠTM Šempeter-Vrtojba

9. Imenovanje manjkajočih članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Imenovanje predstavnika v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Goriciskrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.


ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


torek, 12. februar 2019

- 2. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi - vabilo

sreda, 13. februar 2019
- 1. seja Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport ob 16.30
v sejni sobi - vabilo

- 2. seja Odbora za okolje in prostor ob 17.30 v sejni sobi - vabilo

 SPREJETI AKTI 4. REDNE SEJE


1. točka
Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta dne 24. 1. 2019  št. 01101-4/2019-1


3. točka

Sklep št. 01101-4/2019-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o investiciji - prometni otok na lokalni cesti LC 414041.


4. točka

Sklep št. 01101-4/2019-3
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.
Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
št. 01101-4/2019-4

5. točka
Sklep št. 01101-4/2019-5
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2018.


6. točka

Sklep št. 01101-4/2019-6
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2018.


7. točka
Sklep št. 01101-4/2019-7 (DAR-VAL)
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi sklepa inventurne komisije o odpisu terjatev na dan 31. 12. 2018 odpiše naslednjo terjatev:
DAR – VAL d.o.o., gostinstvo in turizem d.o.o., Ulica 9. septembra 137, 5290 Šempeter pri Gorici

Sklep št. 01101-4/2019-8 (Školaris)
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi sklepa o odpisu inventurne komisije o odpisu terjatev na dan 31.12.2018 odpiše naslednjo terjatev:
Brane Školaris, Ulica na Lokvi 024, 5290 Šempeter pri Gorici


8. točka
Sklep št. 01101-4/2019-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba«.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« št. 01101-4/2019-10


9. točka
Sklep št. 01101-4/2019-11
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu in finančnemu načrtu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba« za leto 2019.


10. točka

Sklep št. 01101-4/2019-12 (KO Šempeter)
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Nino Mučič, stanujočo na naslovu Stjenkova ulica 25, Šempeter pri Gorici, za članico Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici.
Sklep št. 01101-4/2019-13 (KO Vrtojba)
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Barbaro Fabjan, stanujočo na naslovu Ulica 9. septembra 33a, Vrtojba, za članico Krajevnega odbora naselja Vrtojba.


11. točka

Sklep št. 01101-4/2019-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Bogdana Potokarja, stanujočega na naslovu Ulica Padlih borcev 20, Šempeter pri Gorici.


12. točka
Sklep št. 01101-4/2019-15
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba naslednje člane:
1. Tanja Arčon, Griči 21, Vrtojba - predsednica,
2. Silvo Kokot, Podmark 17, Šempeter pri Gorici,
3. Tadej Cijan, Griči 8a, Vrtojba,
4. Rut Jarc, Griči 8 , Vrtojba,
5. Primož Barle, Krožna cesta 33a, Vrtojba.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni