3. seja občinskega sveta 24. 1. 2019
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
3. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 24. 1. 2019

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem


3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 24. januarja 2019 ob 16.30
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici (vabilo).


Dnevni red:

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje in zapisnika 2. redne seje
- gradivo a
- gradivo b

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2018/2019
- gradivo a
Poročevalka: Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti

4. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020druga obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
- gradivo k
- gradivo l
- gradivo m
- gradivo n
- gradivo o
- gradivo p
- gradivo r

5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

6. Stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Goriciskrajšani postopek
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- stališča
Poročevalka: Blanka Šuler, sodelavka za okolje in prostor

7. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 3572/2 k.o. Vrtojba
- gradivo a

8. Imenovanje manjkajočih članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda LUNG
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Imenovanje uredniškega odbora in odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


ponedeljek, 21. 1. 2019
- 1. seja Odbora za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo ob 17.00 v sejni sobi - vabilo

torek, 22. 1. 2019

- 2. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v svetniški pisarni - vabilo

- 1. seja Odbora za gospodarski razvoj ob 17. uri v sejni sobi - vabilo

- 1. seja Odbora za okolje in prostor ob 18.30 v sejni sobi - vabilo
 

 SPREJETI AKTI 3. REDNE SEJE1. točka
Zapisnik 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta, ki je bila 30. 11. 2018 št. 01101-2/2019-1
Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta. ki je bila 13. 12. 2018  št. 01101-2/2019-2


3. točka
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolko leto 2018/2019 št. 01101-2/2019-3
1. Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici od 1. januarja 2019 dalje znašajo:
Program 2018/2019 cena
1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta 465,60 EUR
1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta 338,35 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let 306,84 EUR
2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 232,51 EUR
2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 let 365,52 EUR
2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 156,63 EUR
Kombinirani 365,52 EUR
2. Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 13,42 EUR, kar je 0,61 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2019.

4. točka
Sklep št. 01101-2/2019-6

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št. 01101-2/2019-7

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 

 

Sklep št.:01101-2/2019-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami.

Odlok o proračunu občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št. 01101-2/2019-5

Objava Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 v Uradnem listu RS št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

 


5. točka

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019, št.:01101-2/2019-8, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 2019


Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020,  št. 01101-2/2019-9, objava v UL RS št.7/2019 z dne 1. 2. 20196. točka
Sklep št. 01101-2/2019-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi stališče do pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici.


7. točka
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 01101-2/2019-11
1. Nepremičnini s parc. št. 3572/2 k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnemu dobru lokalnega pomena.
3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


8. točka
Sklep št. 01101-2/2019-12
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Dragico Maksimović, stanujočo na naslovu Ulica 9. septembra 41, Vrtojba za članico Krajevnega odbora naselja Vrtojba.


9. točka
Sklep št. 01101-2/2019-13
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Romano Pipan, stanujočo na naslovu Ošlje 2, Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje.


10. točka

Sklep št. 01101-2/2019-14
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Nevenko Gorjup, stanujočo na naslovu Ulica na Lokvi 9, Vrtojba, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje.


11. točka

Sklep št. 01101-2/2019-15
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Laro Soban, stanujočo na naslovu Ulica 9. septembra 176, Vrtojba, za odgovorno urednico javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba.
2. Odgovorna urednica je imenovana za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta
.
3. Sklep prične veljati takoj.

Sklep št. 01101-2/2019-16
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje uredniški odbor javnega Glasila Občine Šempeter-Vrtojba v naslednji sestavi:
1. Haideja Černe, Obmejna cesta 28, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
2. Ana Stergulc, Standreška cesta 2a, Vrtojba,
3. Roberta Filipič, Opekarniška cesta 15, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
4. Kenny Jan, Ulica 9. septembra 155, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
5. Nataša Brisko, Krožna cesta 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Uredniški odbor je imenovan za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta.


12. točka

Sklep št. 01101-2/2019-17
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k imenovanju mag. Darka Tomšiča, univ. dipl. ekon., stanujočega Vipolže 12, Dobrovo v Brdih, za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih let.
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni