2. redna seja občinskega sveta dne 13. 12. 2018
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.302. redna seja občinskega sveta OŠ-V dne 13. 12. 2018

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 13. december 2018 ob 16.30
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici - VABILO

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika konstitutivne seje, ki je bila dne, 30. 11. 2018
- gradivo a

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – prva obravnava
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
- gradivo d
- gradivo e
- gradivo f
- gradivo g
- gradivo h
- gradivo i
- gradivo j
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 in Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
- gradivo a
- gradivo b
Poročevalka: Regina Dragoljević, strokovna sodelavka

5. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2019 – informacija
- gradivo a
- gradivo b
- gradivo c
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja

6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa:
Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

8. Imenovanje članov krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Obravnava stalnega delovnega telesa: Monika Gorjan Zavadlav, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Mnenje k zaposlitvi osebe za določen čas v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptičak, tajnik občine

13. Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019
- gradivo a
Poročevalec: mag. Peter Ptička, tajnik občine

Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.

ŽUPAN
mag. Milan Turk

Zasedanja stalnih delovnih teles


sreda, 12. 12. 2018
- 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob 16.30 v sejni sobi - vabilo
 
SPREJETI AKTI 2. REDNE SEJE


3. točka

Sklep št. 01101-20/2018-1
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.

Sklep št. 01101-20/2018-2
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki mora trajati najmanj 15 dni.
Vpogled v predlog proračuna je zagotovljen na način, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna občina objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.


5. točka
Sklep župana
o začasnem financiranju Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju januar – marec 2019 št. 01101-20/2018-3


6. točka
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora št. 01101-18/2018-4
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba:
NADZORNI ODBOR OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA:
- MOJCA PLEŠNAR, Cesta na Čuklje 23/a, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
- LUČKA BOFULIN BOLTAR, Ulica 9. septembra 165, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
- ANDREJKA SIMČIČ, Cesta prekomorskih brigad 70, 5290 Šempeter pri Gorici
- NATAŠA VALENTINČIČ, Na Pristavi 28a, 5290 Šempeter pri Gorici
- VALDIJ PERIC, Markova pot 5, 5290 Šempeter pri Gorici
2. Članstvo v Nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.


7. točka
Sklep št. 01101-18/2018-5
Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane komisij in odborov – stalnih delovnih teles občinskega sveta:
A) STATUTARNO PRAVNA KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Zap. št. Ime in priimek
1. MONIKA GORJAN ZAVADLAV, Ulica Zapučke 7 A, Vrtojba Predsednica iz občinskega sveta
2. JOŽE RUPAR, Opekarniška cesta 10, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. ALENKA POLJŠAK, Vrtojbenska cesta 58, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
4. SEBASTJAN ARČON, Griči 21, Vrtojba Član iz občinskega sveta
5. NATAŠA VALENTINČIČ, Na Pristavi 28a, Šempeter pri Gorici Zunanji član
B) ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Zap. št. Ime in priimek
1. SEBASTJAN ARČON, Griči 21, Vrtojba Predsednik iz občinskega sveta
2. JOŽE RUPAR, Opekarniška cesta 10, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. ALEKSANDER ČERČE, Pod Lazami 1, Vrtojba Član iz občinskega sveta
4. ALENKA POLJŠAK, Vrtojbenska cesta 58, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
5. EDVARD FON, Griči 5c, Vrtojba Zunanji član
6. LUKA SIMOVIĆ, Ulica 9. septembra 161, Vrtojba Zunanji član
7. MATEJ URŠIČ, Cesta prekomorskih brigad 1, Šempeter pri Gorici Zunanji član
C) ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Zap. št. Ime in priimek
1. DANIJEL DERMAN, Pod Lazami 37, Vrtojba Predsednik iz občinskega sveta
2. TINA GORKIČ, Opekarniška cesta 41, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. DEJAN KOGLOT, Ulica 9. septembra 131/A, Vrtojba Član iz občinskega sveta
4. ALEKSANDER ČERČE, Pod Lazami 1, Vrtojba Član iz občinskega sveta
5. LEA MANFREDA, Cvetlična ulica 54a, Šempeter pri Gorici Zunanji član
6. IGOR KOŽUH, Ulica Padlih borcev 16, Šempeter pri Gorici Zunanji član
7. SERGIJ BIRSA, Ulica Ivana Suliča 6b, Šempeter pri Gorici Zunanji član
D) ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – ŠOLSTVO, PREDŠOLSKO VARSTVO, KULTURA IN ŠPORT OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Zap. št. Ime in priimek
1. TINA GORKIČ, Opekarniška cesta 41, Vrtojba Predsednica iz občinskega sveta
2. SARA KROŠELJ, Opekarniška cesta 13, Vrtojba Član iz občinskega sveta
3. KLAVDIJA BIZJAK, Podmark 20, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
4. JANJA MAKOVEC, Na Pristavi 53, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
5. ROBERT PERŠOLJA, Ošlje 2b, Šempeter pri Gorici Zunanji član
6. HAIDEJA ČERNE, Obmejna cesta 28, Vrtojba Zunanji član
7. ZDENKO ŠIBAV, V mlinu 53, Šempeter pri Gorici Zunanji član
E) ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Zap. št. Ime in priimek
1. KLAVDIJA BIZJAK, Podmark 20, Šempeter pri Gorici Predsednica iz občinskega sveta
2. VLASTA MOZETIČ, Vrtojbenska cesta 21, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
3. SARA KROŠELJ, Opekarniška cesta 13, Vrtojba Član iz občinskega sveta
4. ANITA MANFREDA, Kemperšče 1, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
5. JANJA MAKOVEC, Na Pristavi 53, Šempeter pri Gorici Član iz občinskega sveta
6. VOJKO PIRIH, Zapučke 12e, Vrtojba Zunanji član
7. JANA VALENČAK, Stjenkova ulica 24, Šempeter pri Gorici Zunanji član
2.     Sklep prične veljati takoj.


8. točka
Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba št. 01101-18/2018-6
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane krajevnih odborov v Občini Šempeter-Vrtojba:
A) KRAJEVNI ODBOR NASELJA VRTOJBA
Zap. št. Ime in priimek
1. MITJA SKOČIR, Pod Lazami 31, Vrtojba Predsednik – zunanji član
2. TAMARA BOŽIČ, Ulica 9. septembra 191, Vrtojba Zunanji član
3. KLAVDIJ MEDVEŠČEK, Laze 4, Vrtojba Zunanji član
4. IDA MERMOLJA, Ulica 9. septembra 185, Vrtojba Zunanji član
5. FRANC NANUT, Krožna cesta 32, Vrtojba Zunanji član
6.
7.
KRAJEVNI ODBOR NASELJA ŠEMPETER PRI GORICI
Zap. št. Ime in priimek
1. DOMINIK HANŽIČ, Ulica Franca Kramarja 6 Predsednik – zunanji član
2. ROBERT PERŠOLJA, Ošlje 2b, Šempeter pri Gorici Zunanji član
3. STANKO DERANJA, Na Pristavi 1, Šempeter pri Gorici Zunanji član
4. ELIZABETA BLAŠKO, Bratuževa ulica 18a, Šempeter pri Gorici Zunanji član
5. ANTON BATIČ, Stjenkova 30, Šempeter pri Gorici Zunanji član
6. ILIJA JANKOVIĆ, Ulica Ivana Suliča 10a, Šempeter pri Gorici Zunanji član
7.
2.      Sklep prične veljati takoj.


9. točka
Sklep št. 01101-18/2018-7
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Jožeta Ruparja, stanujočega na naslovu Opekarniška cesta 10, Vrtojba, za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje.


10. točka
Sklep št. 01101-18/2018-8
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Janjo Makovec, stanujočo Na Pristavi 53, Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska.


11. točka
Sklep št. 01101-18/2018-9
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba ne podaja soglasja k imenovanju Aleša Bajca za direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.


12. točka
Sklep št. 01101-18/2018-10
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje pozitivno mnenje k zaposlitvi v Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter -Vrtojba, na delovnem mestu »Strokovni sodelavec II«, za določen čas enega leta, za polni delovni čas.

13. točka

Sklep št. 01101-18/2018-11

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019.

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni