16. redna sejo Občinskega sveta OŠ-V, 19. 4. 2012
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
16. redna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Številka: 01101-6/2012-1
Šempeter pri Gorici, 6. april 2012

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 29. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), sklicujem

16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
(pritličje upravne stavbe - Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.

Sprejem zapisnika 15. redne seje in 4. izredne seje.


Dnevni red: 


1. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 


2. točka: Informacija o delu Zavoda za izgradnjo Socialnega centra v Vrtojbi – ustna informacija 


3. točka: Poročilo o delu VIRS Primorske v letu 2011 in Poročilo o poteku programa multimedijske tehnologije - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa in poročilo za leto 2011


4. točka: Poročilo o delu LUNG za leto 2011 - informacija 
UMIK TOČKE


5. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Kozara Nova Gorica v leto 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Letno poročilo za leto 2011


6. točka: Lokalni energetski koncept Občine Šempeter-Vrtojba 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa
LEK povzetek
LEK poročilo


7. točka: Poročilo o delu RRA v letu 2011 - informacija 
gradivo:
Predlog sklepa
Poročilo za leto 2011


8. točka Zaključni račun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011 
gradivo:
Zaključni račun za leto 2011
Realizacija splošnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija posebnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija NRP v letu 2011
Obrazložitve:
- realizacije splošnega dela proračuna v letu 2011
- realizacije posebn ega dela proračuna v letu 2011
- realizacije NRP v letu 2011
Realizacija Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2011


9. točka: Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


10. točka: Spremembe Statuta KŠTM 
gradivo:
Obrazložitev in predlog sklepa


11. točka: Sporazum o neodplačni začasni uporabi stvarnega premoženja med občino in javnim zavodom KŠTM - informacija
gradivo:
Sporazum
Izračun finančne vrzeli MC Vrtojba


12. točka: Imenovanje odgovornega urednika javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba 


13. točka: Imenovanje kandidata za direktorja ZIC kot kandidata Občine Šempeter-Vrtojba v ZIC 


14. točka: Imenovanje člana v Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo (izmed članov občinskega sveta) 


15. točka: Imenovanje kandidata (občinskega funkcionarja) za člana Razvojnega sveta regije


ŽUPAN
mag. Milan TurkVabljeni:
člani občinskega sveta, Uroš Saksida – VIRS Primorske, Kati Čubej – OŠ Kozara NG, Nada Uršič Debeljak – LUNG, Boštjan Mljač - Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica, Črtomir Špacapan – RRA Severne Primorske d.o.o., predstavniki medijev

SPREJETI AKTI 16. SEJE OBČINSKEGA SVETA:


Poročilo 16. seja

Zapisnik 16. seje
 


Sprejeti akti 16. redne  seje

 

3. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu VIRS-a Primorske za leto 2011.

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu za leto 2011, o poteku programa multimedijske tehnologije.

5. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu za leto 2011, Osnovne šole Kozara Nova Gorica.

 
6. točka:

Sklep:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Lokalni energetski koncept Občine Šempeter-Vrtojba, katerega je izdelala Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica.
 

7. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija o letnem poročilu za leto 2011, RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.

 

8. točka:

Sklep:
Sprejme se Zaključni račun Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2011, vključno s pripadajočimi prilogami.
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011, objava v UL RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Realizacija splošnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija posebnega dela proračuna v letu 2011
Realizacija NRP v letu 2011
Obrazložitve:
- realizacije splošnega dela proračuna v letu 2011
- realizacije posebn ega dela proračuna v letu 2011
- realizacije NRP v letu 2011
Realizacija Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2011

9. točka:

Sklep:

1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2012.
2. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
3. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4. Sklep začne veljati takoj.
 

10. točka:

Sklep: TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

 

11. točka:

Sklep:
Sprejme se informacija s Sporazumu o neodplačni začasni uporabi stvarnega premoženja, med Občino Šempeter-Vrtojba in javnim zavodom Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter-Vrtojba.

 

12. točka:

Sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Barbaro Skorjanc, stanujočo na naslovu Ul. XXX. Divizije 5b, 5000 Nova Gorica, za odgovorno urednico javnega glasila Občine Šempeter-Vrtojba za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi občinskega sveta v tej sestavi.

 

13. točka:

Sklep:

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga Svetu zavoda ZIC imenovanje Melite Bubek, stanujoče na naslov Bilje 27, 5290 Renče, za direktorico zasebnega zavoda ZIC.


14. točka
:

Ugotovitveni sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je seznanjen o odstopno izjavo svetnice Polone Žigon iz Odbora za družbene dejavnost – sociala in zdravstvo z dne 4. 4. 2012.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju odborov in komisij, z dne 2. 12. 2010 št. 01101-11/2010-19:
1. V prvi točki sklepa se pod poglavjem ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO črta besedilo 3. točke: »Polona Žigon, Laze 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici« in se ga nadomesti z besedilom »Dragan Valenčič, Podmark 24, 5290 Šempeter pri Gorici«.

15. točka
:

Sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga župana, mag. Milana Turka, kot predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba za člana Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije.

 

slovreme.net  

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni