Občinska volilna komisija 2018

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30
.........................................................

Civilna zaščita
Občine Šempeter - Vrtojba


Dežurna številka: 031 622 397
ŠTAB: 05 335 16 32
E: civilna.zascita@sempeter-vrtojba.si
Občinska volilna komisija za mandat 2018-2022

 

 

 

Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17, v nadaljevanju ZLV). Glasovanje poteka tretjo nedeljo v novembru, letos 18. novembra 2018, v občinah, kjer bo potreben drugi krog volitev za župana pa bo glasovanje potekalo še 2. decembra 2018, štirinajst dni po prvem glasovanju.

Volitve v občinski svet, volitve župana in volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija – samostojen in neodvisen organ občine, ki:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
 • določa volišča;
 • imenuje volilne odbore;
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije z dne 22. 3. 2018, Uradni list RS, št. 32/2018

 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije z dne, 19. 4. 2018, Uradni list RS, št. 32/2018

 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA  
1. Nataša Pavlin Rogelja predsednica  
2. Andrej Čotar namestnik predsednice  
3. David Birsa
član
4. Jana Valenčak namestnica člana  
5. Silvo Kokot član  
6. Abel Lestan
namestnik člana  
7. Nataša Brisko
članica  
8. Nika Vičič
namestnica članice  

 
Predstavniki občinske uprave:
- tajnik OVK: Ksenija Ušaj, ksenija.usaj @ sempeter-vrtojba.si
- namestnik tajnika OVK: Kristina Kozar, kristina.kozar @ sempeter-vrtojba.si

 

Šifra in ime občine Šifra in ime volilne enote lok. volišča Število volilcev
183 - Šempeter-Vrtojba 01 - VOLILNA ENOTA 01 5323
Obvestilo - vložitev kandidatur


Kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidature za župana se lahko vložijo do 18. oktobra 2018, do 19. ure:
 • po pošti na naslov: Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici;
 • osebno:
  • v Glavni pisarni Občine Šempeter-Vrtojba ob torkih, 25. septembra, 2., 9. in 16. oktobra 2018, med 8. in 15. uro;
  • pri Občinski volilni komisiji, v Sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, v torek, 9. oktobra 2018, od 17. do 19. ure;
  • pri Občinski volilni komisiji, v Svetniški pisarni Občine Šempeter-Vrtojba, v četrtek, 18. oktobra 2018, od 15. do 19. ure.
Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta ter kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanije in številko posebnega transakcijskega računa z oznako »Za volilno kampanijo«, ki ga mora organizator odpreti do 3. oktobra 2018.

pdfObvestilo_vlozitev_kandidatur

Obvestilo o posebnih oblikah glasovanja


• GLASOVANJE PO POŠTI
Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko osebe, ki so oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih glasujejo po pošti. Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki so na dan glasovanja v priporu in v zavodu za prestajanje kazni. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno, 7. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba zahtevek – obrazec za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

• GLASOVANJE NA DOMU
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do 14. 11. 2018.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do 14. 11. 2018, poslati Občinski volilni komisiji Občine Šempeter-Vrtojba zahtevek - obrazec za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

• PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo:
- v torek, 13. novembra 2018,
- v sredo, 14. novembra 2018 in
- v četrtek, 15. novembra 2018.
Predčasno glasovanje bo potekalo v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici med 07.00 in 19.00 uro.

Obvestilo o posebnih oblikah glasovanja


Volilni zaupniki na lokalnih volitvah 2018


Na podlagi 46. in 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov najkasneje do 12. 11. 2018 lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji. Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat in mora imeti volilno pravico v Občini Šempeter-Vrtojba.

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so na volitvah lahko navzoči pri delu volilnih odborov in lahko predsednika volilnega organa opozorijo na nepravilnosti.

Za izdajo potrdila za identifikacijo zaupnika občinska volilna komisija potrebuje podatke, ki jih posredujte na priloženem obrazcu. Izpolnjene obrazce naslovite na naslov: Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici ali pa jih osebno dostavite v Glavno pisarno Občine Šempeter-Vrtojba, najkasneje do 12. 11. 2018.

pdfObrazec_2 - volilni zaupnik

Seznam potrjenih kandidatur za župana in list kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

(Seznam umaknjen iz objave skladno z 17. členom GDPR.)Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018


Želimo vas spomniti, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije, npr. informator.

Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje, politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke.

Gradivo je potrebno oddati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju ali objavi oziroma do konca volilne kampanje. Plakate sprejemamo v elektronski obliki na NUK-ov spletni portal SVAROG, http://svarog.nuk.uni-lj.si/. Za pomoč pri oddaji e-plakatov se lahko obrnete na sodelavko Katjo Rapuš na tel. 01 2001 156 ali na e-naslov katja.rapus@nuk.uni-lj.si.

Manjše plakate, letake in zgibanke pošljite ali dostavite v fizični obliki po štiri izvode (zvite, ne zložene), skupaj z dobavnim listom (v prilogi) na naš naslov:

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Ekspedit
Leskoškova 12,
1000 Ljubljana

Osebna dostava - uradne ure: 9. - 14. ure.

Dodatne informacije: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod. Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS št. 69/06, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606). Za pojasnila lahko pokličete na tel.: 01 586 13 07 ali pišete na e-naslov pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.

Lokalne volitve 2018 - obvezni izvodi
Predlog dobavnega lista

 


PREDČASNO GLASOVANJE


za volitve za župana in člane Občinskega sveta
Občine Šempeter-Vrtojba 2018
, bo potekalo
v Coroninijevem dvorcu (sejna soba - pritličje),
Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici:

- v torek, 13. novembra 2018 od 7.00 do 19.00
- v sredo, 14. novembra 2018 od 7.00 do 19.00
- v četrtek, 15. novembra 2018 od 7.00 do 19.00


Obvestilo o predčasnem galsovanjuOBVESTILO O SPREJEMANJU UGOVOROV ZOPER DELO VOLILNIH ODBOROV


Občinska volilna komisija Občine Šempeter-Vrtojba zagotavlja sprejem vlog – ugovorov zoper delo volilnih odborov na rednih lokalnih volitvah dne, 18. novembra 2018.

Oddaja je mogoča v ponedeljek, 19. novembra 2018 do 24.00.

Do 15.30 je sprejem organiziran na sedežu Občine Šempeter-Vrtojba (2. nadstropje – Glavna pisarna), Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.

Za oddajo vlog od 15.30 do 24.00, je zagotovljeno sprejemanje vlog na GSM: 041 697 423 – Ksenija Ušaj – Tajnik OVK.

docOBVESTILO O SPREJEMANJU UGOVOROV ZOPER DELO VOLILNIH ODBOROV 2018


Kontakt:

E:
ovk.osv @ gmail.comPovezave:Spletna aplikacija s podatki o kandidatih, volilni udeležbi in rezultatih volitev:
Seje občinske volilne komisije


1. seja OVK dne 3. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
 2. seja OVK dne 18. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
 3. seja OVK dne 9. 10. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
 4. seja OVK dne 18. 10. 2018 ob 15. uri v svetniški pisarni OŠ-V
 5. seja OVK dne 26. 10. 2018, ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
6. seja OVK dne 6. 11. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
7. seja OVK dne 10. 11. 2018 ob 10.30 v sejni sobi OŠ-V
8. seja OVK dne 17. 11. 2018 ob 14. uri v sejni sobi OŠ-V
9. seja OVK dne 18. 11. 2018 ob 6.30 v sejni sobi OŠ-V
10. seja OVK dne 19. 11. 2018 ob 16.15 v sejni sobi OŠ-V
11. seja OVK dne 21. 11. 2018 ob 17. uri v sejni sobi OŠ-V
Rezultate LOKALNIH VOLITEV 2018 si lahko ogledate TUKAJ.

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV

si lahko ogledate TUKAJ.


 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni