Katalog inf. javnega značaja
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv organa: Občina Šempeter - Vrtojba
Naslov: Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Kontakt: Tel: 05 335 10 00
Faks: 05 335 10 07
El. naslov: info(at)sempeter-vrtojba.si
Spletna stran: www.sempeter-vrtojba.si
ID za DDV: SI44857390
Matična številka: 1358227

Odgovorna uradna oseba: mag. Milan Turk, župan

Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2004

Datum zadnje spremembe: 15. 2. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sempeter-vrtojba.si

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu občine v glavni pisarni.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 


Organi Občine Šempeter - Vrtojba so:
- Občinski svet
- Župan
- Nadzorni odbor 
- Občinska uprava:
pdfOrganigram 2019

Delovno področje občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008 in 94/2009 z dne 20.11. 2009) 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.

Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. 

Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku: Seznam uradnih pooblaščenih oseb 2019

Seznam notranjih organizacijskih enot občinske uprave:

  • urad župana
  • sprejemna pisarna
  • okolje in prostor
  • investicije
  • gospodarstvo
  • projekti, gospodarsko razvoj in turizem
  • kmetijstvo
  • urbanizem
  • družbene dejavnosti
  • režijski obrat

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 51/06) je 13. aprila 2015 na podlagi sklepa župana Občine Šempeter - Vrtojba mag. Milana Turka, za osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine Šempeter - Vrtojba, določil mag. Petra Ptičaka: defaultImenovanje pooblaščenca za dostop JI

Ime in priimek: Peter Ptičak
Naziv delovnega mesta: Tajnik občine
Naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici
Telefonska številka: 05 335 10 02
Elektronski naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

 Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011
 Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010
 Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)


Državni predpisi
- Držani register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti
- Statut Občine Šempeter - Vrtojba, Urani list RS, št. 5/2018
-
Register občinskih predpisov (vsebuje le predpise, povezane na Pravno-informacijski sistem).
- Uradni list Republike Slovenije (povezava na objave Občine Šempeter - Vrtojba)

-
pdfEvidenca sprejetih aktov OS do vključno 17. 10. 2019

- Povezava do kataloga lokalnih predpisov 
- Povezava do neuradnih prečiščenih besedil 

Predpisi EU:
- Zakonodaja Evropske unije


2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Predlogi predpisov so vsebovani v predlogih gradiv za seje Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba. 


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Strategija prostorskega razvoja Občine Šempeter - Vrtojba

Energetska zasnova Občine Šempeter - Vrtojba2.f Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih organ vodi


Seznam postopkov z opisi, navodili in obrazci je odstopen na povezavi Postopki, vloge in obrazci.

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco


- Evidenca za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (evidenca zavezancev in evidenca površin) 

- Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest in Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih. 

Evidenci sta dostopni na sedežu občine v času uradnih ur.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


- Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju (DOKSIS)
- Računovodski sistem SAOP
- Dostop do zbirke: www.geoprostor.net
Ime informatizirane zbirke: Register občine
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net/piso/index.asp?ime=sempeter_vrtojba


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov


Druge informacije javnega značaja


Opomba: Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti Občinske uprave Občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba 


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa: Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh (Cenik materialnih stroškov za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja:
CENIK

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Glavna pisarna Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 16.30
Petek: od 8.00 do 14.00 
Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na e-naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

Povezave:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
- Uredba o višini stroškov za posredovanje informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku

- Občine v Sloveniji
- Uradni list RS

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:
- Prostorski plani
- Struktura proračunaNEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA:

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba– NPB (1) (Uradni list RS, št. 118/2008, 94/2009)

2. Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter - Vrtojba – NPB (1)
( Uradne objave št.20/99 in 14/2001 )      

3. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter - Vrtojba – NPB (2) (Uradni list RS, št. 14/2007, 38/2011 in
53/2012)

4.
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« - neuradno prečiščeno besedilo

5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici– NPB (2) (UL RS, št. 25/2008, 71/2008, 107/2009)

6. Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – NPB (1) (Uradne objave št. 3/2002 in UL RS, št. 13/2011 )

7. Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter – Vrtojba – NPB (3) (Uradni list 67/2011, 107/3013, 21/2014 in 97/2014)

15. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba – NPB (12)
(Uradne objave, št. 5/01, UL št. 6/2004 z dne 23. 1. 2004, UL št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004, UL št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004, UL št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005, UL št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005, UL št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006, UL št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007, UL št.  126/2007 z dne 31. 12. 2007, UL št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008, UL št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011, UL RS št. 125/2011 z dne 23.12.2011, UL RS št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013) 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni