Katalog inf. javnega značaja
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv organa: Občina Šempeter-Vrtojba

Odgovorna uradna oseba: mag. Milan Turk, župan

Naslov:
Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
Kontakt: Tel: 05 335 10 00
Faks: 05 335 10 07
E-naslov: info@sempeter-vrtojba.si
Spletna stran: www.sempeter-vrtojba.si
ID za DDV: SI44857390
Matična številka: 1358227

Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2004
Datum zadnje spremembe: 30. 12. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sempeter-vrtojba.si/katalog-inf-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu občine v glavni pisarni v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek: 8. - 12. ure ter v sredo: 8. - 12. in 14. - 16. ure.

Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 


Organi Občine Šempeter-Vrtojba so:

- Občinski svet

- Župan

- Nadzorni odbor 

- Občinska uprava:

Delovno področje občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba je določeno in opisano v
Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1) (UL RS, št. 118/2008 in 94/2009

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.

Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. 

Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

pdfSeznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

pdfOrganigram februar 2019

Seznam notranjih organizacijskih enot občinske uprave
:

  • režijski obrat
    • T: 05 335 10 06


2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je 13. aprila 2015 na podlagi sklepa župana Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milana Turka, za osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine Šempeter-Vrtojba, določil mag. Petra Ptičaka (Sklep o imenovanju pristojne osebe):
Ime in priimek: Peter Ptičak
Naziv delovnega mesta: Tajnik občine
Naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici
Telefonska številka: 05 335 10 02
Elektronski naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

Podaja zahteve za dostop do informacije javnega značaja


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)


Državni predpisi

- Držani register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti

- Statut Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS, št. 5/2018

-
Register uradno objavljenih občinskih predpisov (vsebuje predpise, povezane na Pravno-informacijski sistem).

-
pdfEvidenca sprejetih aktov OS do vključno 12. 12. 2019


- Povezava do seznama veljavnih lokalnih predpisov 

- Povezava do neuradnih prečiščenih besedil

Predpisi EU:

- Povezava


2.d. Seznam predlogov predpisov
(preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


- Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba v sklopu Občinski svet: v predlogih gradiv za seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

 

- statut

- poslovnik občinskega sveta

- občinski prostorski načrt

- proračun, načrt razvojnih programov

- načrt zaščite in reševanja

- Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba   - sklep o sprejemu


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih postopkov ali zakonodajnih postopkov

Naslov: Postopki, vloge in obrazci

Opis: Postopki, ki jih vodi organ so zbrani v registru postopkov.2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ
upravlja


- Evidenca - dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju

- Evidenca prijaviteljev turistične takse

- Evidenca prejemnikov pomoči s področja kmetijstva

- Evidenca društev s področja kmetijstva in podeželja, prejemnikov finančne pomoči

- Evidenca prejemnikov državnih pomoči s področja gospodarstva

- Evidenca prijavljenih obratovalnih časov gostinskih lokalov

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova delovanja turističnih društev

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova izvajanja kulturnih in mladinskih programov in projektov

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova izvajanja športnih dejavnosti

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova denarne pomoči in enkratne denarne pomoči za novorojenčka

- Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova sofinanciranja za druga društva
na področju družbenih dejavnosti

-
Evidenca prejemnikov finančnih sredstev iz naslova izvajanja socialno-humanitarnih dejavnosti

- Evidenca podeljenih nagrad in priznanj

- Evidenca imenovanih predstavnikov občine v SZ ter mnenje in soglasja k imenovanju


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje


- DOKSIS 5.0 Informacijska rešitev za upravljanje z dokumenti

- Cadis računalniško projektiranje d.o.o.

- Dostop do zbirke: www.geoprostor.net
Ime informatizirane zbirke: Register občine
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net/piso/index.asp?ime=sempeter_vrtojba


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU:


Opis dostopa: Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.


4. STROŠKOVNIK


Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se bodo določali skladno z 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu zaračuna materialne stroške posredovanja le teh (Cenik materialnih stroškov za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja: CENIK

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: peter.pticak(at)sempeter-vrtojba.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

Glavna pisarna Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00
Sreda: od 8.00 do 16.30
Petek: od 8.00 do 14.00 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:
V zgradbi je dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskim vozičkom.

Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na e-naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

Povezave:
- Zakon o dostopu do informacij javn
ega značaja
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Občine v Sloveniji
- Uradni list RS


5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:
- novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)
- Prostorski plani
- Struktura proračuna

POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ

pdfPoročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2018
pdfPorocilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2017
Poročilo o izvajanju ZDIJS v letu 2016
Poročilo o izvajanju ZDIJS v letu 2015
Poročilo  o izvajanju ZDIJZ v letu 2014
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2013
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2012 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni